ทำไมต้องเรียนที่เอแบค?
Close

ทำไมต้องเรียนที่เอแบค?

ทำไมต้องเรียนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

 

  • เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติแห่งแรกในประเทศไทย และเป็นแห่งเดียวที่มี หลักสูตรนานาชาติทั้งระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มากกว่า 100 สาขาวิชา
  • เป็นสังคมนานาชาติที่มีคณาจารย์และนักศึกษาชาวต่างชาติมากที่สุดในประเทศไทย โดยมีนักศึกษาชาว
    ต่างชาติมากกว่า 3,000 คน จากกว่า 140 ประเทศ จากนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 20,000 คน รวมทั้ง คณาจารย์ชาวต่างชาติ กว่า 400 คน จากกว่า 40 ประเทศ จากจำนวน 1,229 คน
  • มีความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมากกว่า 100 สถาบันทั่วโลก
  • นักศึกษาสามารถเทียบโอนวิชาและโอนหน่วยกิตไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และประเทศอื่นๆในภาคพื้นยุโรป
  •  จากผลสำรวจทุกปี บัณฑิตของเอแบคที่สำเร็จการศึกษา มีฐานเงินเดือนเฉลี่ยเริ่มต้นสูงกว่าสถาบันอุดมศึกษาในไทยทั่วไป
  • บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอกในสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก ได้แก่ มหาวิทยาลัย Harvard, สถาบัน MIT, มหาวิทยาลัย Stanford, มหาวิทยาลัย Oxford, มหาวิทยาลัย Yale และมหาวิทยาลัย Cornell เป็นต้น
  • จากผลการสำรวจบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษากว่า 90,000 คน พบว่าส่วนใหญ่สามารถก่อตั้งบริษัทและมีธุรกิจเป็นของตัวเอง (Entrepreneur) รวมทั้งอยู่ในองค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียงในฐานะบุคลากรมืออาชีพ ในสาขาอาชีพที่หลากหลายทั่วโลก

 

Loading...
Loading...