คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Close

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Vincent Mary School of Science and Technology

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

Science and Technology (BS)
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์

การแข่งขันกับนานาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์เป็นสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องจึงเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้ประเทศชาติสามารถต่อสู้แข่งขันกับนานาประเทศได้ การพัฒนาดังกล่าวคงเป็นเรื่องยากลำบาก ถ้าขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถทางด้านนี้ ด้วยปรัชญาทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ว่า “เราจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมในสาขาวิชาต่างๆออกไปเพื่อร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง”

เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สนับสนุนและผลักดันการวิจัย ค้นคว้ามาโดยตลอด อาทิเช่น ร่วมก่อตั้งสมาคมอินเตอร์เน็ตโลก ซึ่งได้เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 9 ของสมาคม การได้รับเป็นผู้แทนของหลักสูตร Cisco แห่งแรกในเอเชีย อีกทั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญยังได้มี การปรับปรุงห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอยู่ เสมอ จึงเป็นที่ยอมรับของนานาชาติในฐานะของมหาวิทยาลัยชั้นนำทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

ดังนั้น ในแต่ละปีการศึกษา จะมีคณาจารย์และนักศึกษาจากนานาประเทศเดินทางเข้ามาศึกษา และแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะต่างๆเกี่ยวกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ อีกทั้งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญยังได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย และองค์กรชั้นนำของต่างประเทศโดยรับนักศึกษาเข้าฝึกงานระหว่างปิดภาคการ ศึกษา ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา จึงไม่น่าแปลกใจที่บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียดสาขาวิชา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

เน้นการศึกษาเพื่อเรียนรู้ประสิทธิภาพของโปรแกรมต่างๆ ภาษาโปรแกรม การออกแบบซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบ ต่างๆ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ หลักการทำงานของซอฟท์แวร์ในระบบต่างๆ ระบบจัดการฐานข้อมูล หลักการของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรแกรมกราฟฟิกบนคอมพิวเตอร์ วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆทางคอมพิวเตอร์ (ระบบปัญญาประดิษฐ์และหลักการ โปรแกรมเชิงวัตถุ) บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าไปทำงานในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ และวิศวกรซอฟท์แวร์ นักวิเคราะห์ นักออกแบบและ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ผู้จัดการหน่วยงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ นักวิจัย ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขาย ติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ (Information Technology)

หลักสูตรเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำระบบข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ โดยการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ต่างๆทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ฐานข้อมูล รวมถึงอุปกรณ์และระบบเครือข่ายการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ใช้งานในการ เก็บและสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ทั้งนี้ ต้องมีการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาต่างๆเพื่อหาแนวทางการแก้ไข ศึกษาการออกแบบระบบข้อมูล การเชื่อมโยงระบบข้อมูล การใช้ และการควบคุมดูแลระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับงานต่างๆในองค์กรมากที่สุด

end faq

วีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลงานวิชาการ
แผนการเรียน

คณะ/สาขาในหลักสูตรปริญญาตรี

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
ปฏิทินการรับสมัคร
สมัครออนไลน์


ติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 027191919 หรือ โทร 027232323
facebook: ABAC Admissions Center
Line: @abac

เพิ่มเพื่อน

Loading...
Loading...