คณะพยาบาลศาสตร์
Close

คณะพยาบาลศาสตร์

ABAC School of Nursing Science

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
Nursing Science (B.N.S.)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญดำเนินการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นสากล

ตลอดหลักสูตร 4 ปี นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิชาต่างๆทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวกับวิชาชีพทางการพยาบาลโดยใช้ภาษา อังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน อีกทั้งยังมีการฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล ตลอดจนหลักการบริหารจัดการทางด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพใน การเป็นผู้นำ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการด้านสุขภาพ

โดยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ยังได้รับการส่งเสริมการทำกิจกรรม นอกหลักสูตรเพื่อให้บริการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆอีกด้วย บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์จึงมีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพได้ครบถ้วน ทั้งด้านการบริการพยาบาลการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการบริหารจัดการ ดังนั้น บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์จึงเป็นที่ต้องการจากองค์กร ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลงานวิชาการ

แผนการเรียน

คณะ/สาขาในหลักสูตรปริญญาตรี 

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
ปฏิทินการรับสมัคร
สมัครออนไลน์


ติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 027191919 หรือ โทร 027232323
facebook: ABAC Admissions Center
Line: @abac

เพิ่มเพื่อน

Loading...
Loading...