คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
Close

คณะเทคโนโลยีชีวภาพ

ABAC School of Biotechnology

 

Biotechnology (BS)
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
- สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตรและวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม ( Double Degree: หลักสูตร 2 ปริญญา)

อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรคืออุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในแต่ละปีเงินจำนวนมหาศาลถูกใช้เพื่อจ้างบุคลากรที่จบการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการอาหารและอุตสาหกรรมเกษตร อาหารที่วางขายในร้านสะดวกซื้อทั้งหลายถูกคิดค้นและประยุกต์โดยนักวิทยาศาสตร์การอาหารและนักวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมเกษตร ฉะนั้น นักศึกษาที่จบ การศึกษาแขนงนี้จึงมีงานรองรับมากมายจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและเกษตรหน่วยงานของรัฐบาลและมหาวิทยาลัย เพื่อให้คุณไปบุกเบิกและพัฒนา
ต่อไป

นักศึกษาที่เลือกเรียนคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาที่ถูกออกแบบให้นักศึกษามีโอกาสได้ แสดงความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง เรียนรู้การทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบในรูปแบบต่างๆ เพราะคณะเราเป็นคณะที่เปิดสอนเป็นห้อง เรียนกลุ่มเล็กๆทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นักศึกษาจึงมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้โดยการลงมือทำทุกอย่างด้วยตนเองจริงๆ หลักสูตรปริญญาตรีจนกระทั่งถึงปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทั้งภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรถูกออกแบบขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในสิ่งที่นักศึกษาสนใจได้อย่างหลากหลาย และมุ่งมั่นไปสู่จุดมุ่งหมายของการเป็นมืออาชีพในสาขาที่ตนอยากเป็น

รายละเอียดสาขาวิชา

สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร (Food Technology)

คุณชอบที่จะลองชิมอาหารชนิดแปลกๆใหม่ๆหรือไม่ คุณสนใจในความตื่นเต้น ท้าทายในอาชีพที่จะมีโอกาสได้ทำงานโดยใช้ความรู้ระดับมืออาชีพ เดินทางท่องเที่ยวไปทุกซอกทุกมุมของโลก เพื่อจะได้ทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นในการทำให้สุขภาพของประชากรของโลกดี ขึ้นโดยใช้หลักการทางโภชนาการหรือไม่ คุณพร้อมที่จะเป็นผู้ให้แก่โลกมากกว่าการเป็นผู้รับแต่ผลประโยชน์หรือไม่ คุณชอบวิทยาศาสตร์หรือไม่ ถ้าคำตอบทั้งหมดคือใช่ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารคืออะไรที่คุณกำลังมองหาอยู่อย่างแน่นอน คุณเคยสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการเปลี่ยนวัตถุดิบไปเป็นอาหารที่อยู่บนโต๊ะของ คุณหรือไม่ ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหารคือคำตอบทั้งหมด เทคโนโลยีการอาหารคือ การนำความหลากหลายของสาขาวิทยาศาสตร์มาประยุกต์เข้าด้วยกัน ซึ่งได้แก่ เคมี จุลชีววิทยา วิศวกรรม โภชนาการ และวิชาอื่นๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและคิดค้นขั้นตอนใหม่ๆที่จะผลิตอาหารที่มีความ ปลอดภัยและมีคุณภาพ นอกจากนี้ นักวิทยาศาสตร์การอาหารยังเป็นผู้แก้ปัญหาเกี่ยวกับระบบการผลิต การถนอมอาหาร กระบวนการผลิต การกระจายสินค้า การประเมินคุณภาพ ความปลอดภัย และการใช้อาหารในทางก่อให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด นักวิทยาศาสตร์การอาหารจะพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารชนิดใหม่ๆโดยการทำให้วัตถุดิบ ทางการเกษตรมีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงคุณค่าทางโภชนาการ ประสิทธิภาพ การผลิต คุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการทางด้านเศรษฐกิจของสังคม เทคโนโลยีการอาหารคือวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง

สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร (Agro-Industry)

การสำรวจประชากรของโลกพบว่าขณะนี้โลกมีประชากร 6.5 พันล้านคน และคาดว่าใน 40 ปีข้างหน้านี้ โลกจะมีประชากรเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งพันล้านคน คุณเคยสงสัยบ้างหรือเปล่าว่าในอีก 40 ปีข้างหน้าโลกจะทำอย่างไรในการผลิตอาหารที่จะใช้เลี้ยงประชากรอีกหนึ่งพัน ล้านคนที่เพิ่มขึ้น ทั้งๆที่พื้นที่เพาะปลูกของโลกที่จะได้มาซึ่งอาหารก็หดน้อยลงทุกปี คำตอบก็คือความรู้ที่นักวิชาการทางอุตสาหกรรมเกษตรกำลังศึกษาค้นคว้าและ พัฒนาอยู่นี้จะทำให้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนี้หมดไป ขอบเขตของการศึกษาด้านอุตสาหกรรมเกษตรนี้ รวมถึงการศึกษาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นถึงการพัฒนาสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต หรือส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิต เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของพืช สัตว์ หรือเชื้อจุลินทรีย์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ชนิดต่างๆ เครื่องมือสำคัญที่จะถูกใช้เพิ่ม ผลผลิตในอนาคตก็คือ การตัดต่อยีนส์ หรือที่เรียกกันอย่างแพร่หลายว่า พันธุวิศวกรรมนั่นเอง

Double Degree: หลักสูตร 2 ปริญญา; สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร(Agro-Industry) และวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม (Industrial Microbiology)

หลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติร่วมระหว่าง ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีชีวภาพ ม.อัสสัมชัญ และ ภาควิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถือเป็นความร่วมมือที่ทั้งสองสถาบันชั้นนำทั้งสองแห่ง ได้ร่วมผลิตบัณฑิตเพื่อสามารถคิดค้นส่ิงใหม่ๆ จากห้องปฎิบัติการ ไปสู่การประกอบการธุรกิจกับอุตสาหกรรมเกษตร และเพิ่มนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ ในจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม โดยนักศึกษามีโอกาสได้ศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ

การพัฒนา พันธุ์พืชและสัตว์ให้มีประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตและมีคุณลักษณะตามที่เรา ต้องการเป็นความใฝ่ฝันของเกษตรกรมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ และจะยังเป็นเป้าหมายและความหวังสำคัญของเกษตรกรไปอีกนาน ฉะนั้นการเรียนรู้การใช้วิทยาการในสาขานี้ จะเป็นเครื่องมือ สำคัญและเป็นหลักประกันในการผลิตอาหารให้พอเพียงกับประชากรที่เพิ่มขึ้นและ มีอายุยืนยาวขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ความรู้สาขานี้ยังจะช่วยให้ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมอันอาจเกิดจากการเร่งเพิ่ม ผลผลิตของเกษตรกรอีกด้วย

end faq

 

ชมวีดิทัศน์แนะนำคณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
ผลงานวิชาการ
แผนการเรียน

สมัครออนไลน์

ติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 027191919 หรือ โทร 027232323
facebook: ABAC Admissions Center
Line: @abac

เพิ่มเพื่อน

Loading...
Loading...