คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
Close

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

Montfort del Rosario School of Architecture and Design

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี)
Bachelor of Architecture (B.Arch.)
-สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (4 ปี)
Bachelor of Fine and Applied Arts (B.F.A.)
-สาขาวิชาออกแบบภายใน
-สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์

ด้วยแนวความคิดที่ว่า “การศึกษาทางสถาปัตยกรรมต้อง สะท้อนให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้วิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับวิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยผ่านกระบวนการสร้างสรรค์และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป้าหมายเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่มีคุณค่าสำหรับมวลมนุษย์”

ดังนั้น ตลอดหลักสูตรการเรียนการสอนที่เข้มข้นแบบต่อเนื่อง 5 ปี นักศึกษาในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จะต้องเก็บหน่วยกิตให้ได้ทั้งหมด 165 หน่วยกิต โดยทั้ง 2 หลักสูตร นักศึกษาจะเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติควบคู่กันไป โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา (Learning by Advising) ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน

เพื่อทำให้หลักสูตรการเรียนการสอนมีความสมบูรณ์แบบมากที่สุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ปรับปรุงและจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ ทันสมัย จัดสร้างห้องปฏิบัติการต่างๆพร้อมอุปกรณ์ครบชุดเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึก ปฏิบัติงานต่างๆ อาทิเช่น ห้องปฏิบัติการออกแบบ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบ ห้องสำหรับจัดแสดงผลงานของนักศึกษาเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน สำหรับคณาจารย์ที่มาสอนนั้น ทางคณะได้จัดหาอาจารย์ที่มีความรู้ ความชำนาญ และมีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในการทำงานจริงให้แก่นักศึกษา ดังนั้น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จึงสามารถใช้ความรู้ทางด้าน สถาปัตยกรรมได้อย่างเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmental friendly)

รายละเอียดสาขาวิชา

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Architecture)

เน้นสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพเพื่อออกไปทำงานต่างๆทางด้านสถาปัตยกรรม อาทิเช่น สถาปนิกออกแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างเพื่อการลงทุน นักพัฒนาชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย ผู้ประมาณราคาและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ผู้ควบคุมการก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง และเป็นสถาปนิกในหน่วยงานของรัฐ หรือบริษัทเอกชน เป็นต้น

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน (Interior Architecture)

มุ่งเน้นการเรียนการสอนทางด้านกระบวนความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้ใช้พื้นที่ภายในสูงสุด โดยผ่านการกลั่นกรองทางด้านความคิดในการออกแบบและประโยชน์ในการใช้สอยสูงสุด ซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าไปทำงานในตำแหน่งต่างๆ อาทิเช่น นักออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและสิ่งก่อสร้าง ที่ปรึกษาโครงการก่อสร้างเพื่อการลงทุน นักออกแบบเครื่องเรือนเพื่อการผลิตอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาในโรงงานผลิตวัสดุก่อสร้างและเครื่องเรือน ที่ปรึกษาบริษัทค้าวัสดุก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง นักออกแบบตกแต่งภายในอาคาร หน่วยงานของรัฐต่างๆ หรือบริษัทเอกชน เป็นต้น

สาขาวิชาการออกแบบภายใน (Interior Design)

มุ่งเน้นการฝึกฝนให้นักศึกษาเป็นนักคิดอย่างเป็นระบบและตรรกะอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริง ประโยชน์ใช้สอย ปัจจัยมนุษย์ และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะไปพร้อมกันด้วย สามารถบูรณาการศิลปะการออกแบบภายใน ผนวกเข้ากับ ทักษะทางด้านธุรกิจสำหรับที่จะเป็นผู้ประกอบการในยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียม ความพร้อมให้กับ การก้าวไปสู่การค้าสากลในระดับภูมิภาค (AEC)บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้สามารถทำงานอาชีพต่าง ๆ อาทิเช่น นักออกแบบภายในทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐและบริษัทเอกชน ผู้ประสานงานโครงการออกแบบภายใน ผู้จัดการโครงการ ผู้รับเหมาตกแต่งภายใน ผู้ประกอบการ ที่ปรึกษาด้านศิลปะและการออกแบบภายใน ผู้สร้างกระแสนิยม หรืออัตลักษณ์ เป็นต้น

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)

มุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของผลิตภัณฑ์ที่มี ความปลอดภัย สอดคล้องกับการใช้สอยและมีความสุนทรีย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมทั้งการรักษา สภาพแวดล้อม ซึ่งจะได้จากการสร้างนักออกแบบที่มีความรู้และความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับการออกแบบ ผลิตภัณฑ์ คุณสมบัติของวัสดุ กระบวนการผลิต ความสวยงาม ความเข้าใจของค่านิยมทางเศรษฐกิจและสังคม ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และความต้องการทางการตลาด ดังนั้นหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์นี้ เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการสร้างพื้นฐาน ความรู้และความเข้าใจ ความคิดสร้างสรรค์และเทคนิคในการออกแบบ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของนักออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ประสบความสำเร็จในสายอาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าไปทำงานในตำแหน่งต่าง ๆ อาทิเช่น นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน นักออกแบบการบริการ นักออกแบบกราฟฟิก นักออกแบบแฟชั่น นักออกแบบบรรจุภัณฑ์ นักออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้นักออกแบบดิจิตอลประดิษฐ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด นักออกแบบนิทรรศการและประสบการณ์ผู้ใช้ และผู้ประกอบการด้านการออกแบบ เป็นต้น

end faq

 

ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลงานวิชาการ
แผนการเรียน

สมัครออนไลน์


ติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 027191919 หรือ โทร 027232323
facebook: ABAC Admissions Center
Line: @abac

เพิ่มเพื่อน

Loading...
Loading...