คณะศิลปศาสตร์
Close

คณะศิลปศาสตร์

ABAC School of Arts

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
Arts (BA)

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
- สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ

ยุคสมัยที่การติดต่อสื่อสารเป็นหัวใจที่ทำให้ความคล่องตัว ในการดำเนินการทางธุรกิจ และความสัมพันธ์ในระดับต่างๆ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศสามารถดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และประสบผลสำเร็จมากที่สุด ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านภาษา ความรู้ และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจดีจะถือว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสและศักยภาพในการดำเนินการทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยเหตุนี้ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จึงได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของโลกในปัจจุบันที่ ต้องการบุคลากรที่มีความพร้อมในหลายๆด้าน ทั้งภาษา ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างผู้เชี่ยวชาญ หลักสูตรการ เรียนการสอนจึงได้ผนวกเอาปัจจัยสำคัญเหล่านี้ไว้เพื่อที่จะช่วยเสริมให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ และศักยภาพสูงสุดของสังคม องค์กรประเทศ หรือการบริหารจัดการธุรกิจส่วนตัว

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรภาษาต่างๆของคณะศิลปศาสตร์ ด้วยศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา จะสามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการประกอบธุรกิจต่างๆ ทั้งธุรกิจส่วนตัว การเข้าร่วมงานในองค์กรสำคัญต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงองค์กรธุรกิจภายในประเทศและระหว่างประเทศ หรือเข้าศึกษาต่อในระดับสูงกับสถาบันการศึกษานานาชาติทั่วโลก 

รายละเอียดสาขาวิชา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (Business English)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้พัฒนาหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษา อังกฤษ ทั้งในด้านการติดต่อสื่อสาร และการดำเนินงานทางธุรกิจ หลักสูตรการเรียนการสอนจะช่วยเพิ่มพูนศักยภาพทางภาษาของนักศึกษา เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ การพูดในที่ ชุมชน การเขียนทั้งด้านการรายงาน การวิจัยทางธุรกิจ และการประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวและการโรงแรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในรายวิชาอื่นๆที่มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างไกล และพร้อมที่จะเป็นบุคลากรที่ทรงคุณภาพของประชาคมโลกต่อไป

สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ (Business French)

ภาษาฝรั่งเศสถือว่าเป็นภาษาสากล ภาษาราชการที่มีผู้ใช้มากกว่า 130 ล้านคนทั่วโลก เป็นภาษาหนึ่งที่องค์การสหประชาชาติและองค์การ ระหว่างประเทศใช้เป็นภาษาทางการฑูต นอกจากนี้ ยังเป็นภาษาที่สืบทอดวัฒนธรรมเก่าแก่ของทวีปยุโรปอีกด้วย การเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส ธุรกิจ นักศึกษาจะได้รับความเชี่ยวชาญทางภาษาทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษในการ ดำเนินการทางธุรกิจ รวมถึงความรู้ความเข้าใจ ในวัฒนธรรมที่งดงาม การท่องเที่ยว การโรงแรม แฟชั่น และเทคโนโลยีสมัยใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจได้มุ่งเน้น ให้นักศึกษามีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาฝรั่งเศส (วิชาเอก) ภาษาอังกฤษ (ภาษาสื่อสารในการเรียนการสอน) และความรู้ด้านธุรกิจ โดย คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาที่ประสงค์จะไป ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมที่ประเทศฝรั่งเศส โดยจะเข้าศึกษาที่ School of Management Universite Catholique de Lille หรือ Ecole Superieure de Commerce International เป็นต้น

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ (Business Chinese)

ภาษาจีนเป็นภาษาที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรม คุณธรรมอันเก่าแก่ที่สืบทอดมานานนับพันๆปี และในโลกปัจจุบันประเทศจีนนับว่าเป็น “มังกร ในโลกธุรกิจ” ดังนั้น การสามารถเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต วิธีการคิด และการทำธุรกิจแบบจีน จะช่วยให้การดำเนินธุรกิจเป็น ไปได้อย่างมีประสิทธิผลสูงสุด นอกจากจะเรียนรู้ภาษาจีนและการบริหารจัดการธุรกิจแล้ว ในหลักสูตรยังได้บรรจุเนื้อหาวิชาพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการบริหารด้าน ธุรกิจ เช่น หลักการตลาด หลักการจัดการเศรษฐศาสตร์มหาภาคและจุลภาค หลักการบัญชี เป็นต้น หลักสูตรศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ ได้ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาเอก และภาษาอังกฤษเป็นวิชาโท ดังนั้น นักศึกษาจะมีความเชี่ยวชาญทั้งภาษาจีนและภาษา อังกฤษในการเรียนรู้โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยชื่อดังทั้งใน และต่างประเทศ นอกจากนี้ ยังมีโครงการแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะไปศึกษาภาษาและ วัฒนธรรมที่ประเทศจีน โดยจะเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง (Beijing Language and Culture University) นอกจากนี้ ทางสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจยังจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความ สามารถของนักการศึกษา เช่น การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน การแข่งขันความรู้ความสามารถด้านภาษาจีน และการใช้ภาษาจีนเพื่อการ ท่องเที่ยว เป็นต้น

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (Business Japanese)

ความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีและ อุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น ทำให้ความเจริญเติบโตทางธุรกิจของประเทศแพร่ขยายขึ้นในระยะเวลาอันรวดเร็ว ด้วยวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแล้ว สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการใช้ภาษาญี่ปุ่น เพื่อการสื่อสารและเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในโลกธุรกิจยุคปัจจุบัน ดังนั้น สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจจึงได้เพิ่มหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น เพื่อการบริหารจัดการธุรกิจควบคู่ไปด้วย นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความสามารถทางศิลปวัฒนธรรมและภาษาญี่ปุ่น ธุรกิจแก่นักศึกษาโดยการร่วมงาน “Business Japanese Day” Home-Stay ที่ประเทศญี่ปุ่น การเรียนภาคฤดูร้อน ณ มหาวิทยาลัย Sacred Heart กรุงโตเกียว และโปรแกรมแลกเปลี่ยนสำหรับนักศึกษาที่มีความประสงค์จะไปศึกษาภาษาและ วัฒนธรรมที่ประเทศญี่ปุ่น ที่มหาวิทยาลัยริวโคขุ เมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

end faq

ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลงานวิชาการ
แผนการเรียน

คณะ/สาขาในหลักสูตรปริญญาตรี 

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
ปฏิทินการรับสมัคร
สมัครออนไลน์


ติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 027191919 หรือ โทร 027232323
facebook: ABAC Admissions Center
Line: @abac

เพิ่มเพื่อน

Loading...
Loading...