คณะนิติศาสตร์
Close

คณะนิติศาสตร์

ABAC School of Law

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
Laws (LL.B)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้จัดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิชาต่างๆทางด้านกฎหมาย โดยเน้นการให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจภาคเอกชนเป็นพิเศษ เนื่องจากความต้องการของสังคมในวิชาการทางด้านนี้มีค่อนข้างสูง  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบายที่จะผลิตและพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความรู้เหมาะสมกับสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปัจจุบัน รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีลักษณะเป็นธุรกิจระหว่างประเทศมากขึ้น

คณาจารย์ ของคณะนิติศาสตร์ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีชื่อเสียงจากองค์กรทั้งภาครัฐ (ผู้พิพากษา อัยการ กรมสรรพากร) และภาคเอกชน (ทนายความของสำนักงานกฎหมายและที่ปรึกษาทางกฎหมายของสถาบันให้คำปรึกษาที่ มีชื่อเสียง) เพื่อให้นักศึกษามีความพร้อม ที่จะเข้าสู่วงการวิชาชีพ คณะนิติศาสตร์ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ นักศึกษา อาทิเช่น การฝึกงานในหน่วย งานกฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชน การออกค่ายให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนในชนบท การแข่งขันโต้เถียงปัญหาทางกฎหมาย การแถลง การณ์ด้วยวาจาในศาล (Moot Courts) รวมถึงการได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การนักศึกษากฎหมายแห่งเอเชีย (ALSA) ทำให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มีความชำนาญทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพต่างๆทางด้านกฎหมายทั้งในองค์กร ที่มีชื่อเสียง ของภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิเช่น ผู้พิพากษา พนักงานอัยการ ทนายความ ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ประจำองค์กร รวมทั้งฝ่ายกฎหมายของธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น

นอกจากนี้ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ยังสามารถศึกษาต่อในหลักสูตรปริญญาโทของมหาวิทยาลัยทั้งภาคภาษาไทย (หลักสูตร 2 ปี สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและกฎหมายมหาชน) และภาคภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 1 ปี สาขาวิชากฎหมายธุรกิจและกฎหมายภาษีอากร) ได้อีกด้วย

 

ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลงานวิชาการ
แผนการเรียน

คณะ/สาขาในหลักสูตรปริญญาตรี 

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
ปฏิทินการรับสมัคร
สมัครออนไลน์


ติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 027191919 หรือ โทร 027232323
facebook: ABAC Admissions Center
Line: @abac

เพิ่มเพื่อน

Loading...
Loading...