คณะดนตรี
Close

คณะดนตรี

ABAC School of Music

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Arts (BA)

- สาขาวิชาธุรกิจดนตรี (Music Business)

หลักสูตรดุริยางศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Music (B.M.)

- สาขาวิชาการแสดงดนตรี (Music Performance)

ดนตรีเป็นภาษาสากลตั้งแต่บรรพกาลที่ทำให้คนที่มีความแตกต่างกันทางสัญชาติและวัฒนธรรมสามารถสื่อความรู้สึกของกันและกันได้ ในปัจจุบันนี้ดนตรีมีบทบาทที่สำคัญมากขึ้นโดย เฉพาะในช่วงเวลาที่ความแตกต่างในเรื่องของปรัชญาและแนวความคิดทำให้เกิดความไม่ลงรอยหรือขัดแย้งกัน นอกจากนี้ในชีวิตประจำวันดนตรียังช่วยทำให้คนเราได้รับความผ่อน คลายจากภาระงานต่างๆด้วย ขณะเดียวกันดนตรียังก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านสติปัญญาและอารมณ์

ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นนี้เอง ดนตรีในรูปแบบต่างๆได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาและได้ถูกใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มากมาย เช่น อุตสาหกรรมภาพยนตร์ โรงแรม โฆษณา และองค์กรที่ไม่แสวงหากำไรต่างๆ และด้วยเหตุนี้เองดนตรีจึงเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วอุตสาหกรรมหนึ่ง

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนในการเสริมสร้างการศึกษาเพื่อทำให้ทรัพยากรบุคคลมีการพัฒนาในทุกมิติ และตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรม ทางดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมีปณิธานที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ทางด้านธุรกิจดนตรี และความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีอันจะทำให้เขาเหล่า นั้นมีความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมดนตรีที่นับวันจะมีการแข่งขันที่มากขึ้น

นักศึกษาที่เลือกเรียนระดับปริญญาตรีในคณะดนตรีของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจะได้มีโอกาสเรียนรู้แนวความคิด และเสริมสร้างความชำนาญใน ศาสตร์ทางดนตรีที่นักศึกษาสนใจจากอาจารย์ที่มากด้วยคุณวุฒิและประสบการณ์ทางดนตรีจากประเทศที่มีชื่อเสียงทางดนตรี เช่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย อิตาลี บัลกาเรีย บราซิล ญี่ปุ่น เกาหลี และประเทศไทย ในหลักสูตรซึ่งมี 142 หน่วยกิต ประกอบไปด้วย 34 หน่วยกิต สำหรับการศึกษา วิชาพื้นฐานทั่วไป 6 หน่วยกิต สำหรับการศึกษาวิชาเลือกเสรี และ 102 หน่วยกิต สำหรับสาขาวิชาทางดนตรีที่นักศึกษาสนใจ โดยที่นักศึกษาสามารถ เลือกเรียนจาก 2 สาขาวิชา กล่าวคือ ธุรกิจดนตรี และการแสดงดนตรี นักศึกษาที่เลือกเรียนการแสดงดนตรีสามารถเลือกเรียนระหว่างดนตรีคลาสสิค และดนตรีแจส จากเครื่องดนตรีที่ตัวเองสนใจ

รายละเอียดสาขาวิชา
สาขาวิชาธุรกิจดนตรี (Music Business): มีเนื้อหาการเรียนอยู่ 3 ด้านหลักคือ
1.    เรียนด้านปฏิบัติดนตรี (Performance) 50% แต่จะเรียนน้อยกว่า Music Performance
2.    เรียนด้านบริหารธุรกิจ (Business) 25%
3.    เรียนด้านธุรกิจดนตรี (Music Business) 25%
เนื้อหาที่เรียนจะมีตั้งแต่ การจัดการศิลปิน การทำการตลาดดนตรี การแต่งเพลง การอัดเพลง รวมไปถึงการร้องเพลง และเล่นเครื่องดนตรีด้วย

สาขาวิชาการแสดงดนตรี (Music Performance): สามารถแบ่งออกเป็นอีก 4 สาขาหลักๆด้วยกัน
1.    ปฏิบัติ-เครื่องดนตรีคลาสสิค (Classic)
2.    ปฏิบัติ-เครื่องดนตรีแจ๊ส (Jazz)
3.    การประพันธ์เพลง (Composition) เน้นการแต่งเพลง classical เช่น เพลงของ Beethoven หรือ Mozart เป็นต้น
4.    การแต่งเพลง (Songwriting) เน้นการแต่งเพลง Pop เนื่องจากเป็นการแต่งเพลงที่มีคำร้อง
เนื้อหาที่เรียนจะมีตั้งแต่  เรียนทฤษฎีดนตรี ประวัติศาสตร์ดนตรี การเล่นเพลง หรือการวิเคราะห์เนื้อเพลง

จุดเด่นของคณะดนตรีเอแบค

- สาขาวิชาธุรกิจดนตรี (Music Business) ที่เป็นจุดสมดุลระหว่างพ่อแม่และตัวนักศึกษา คือ พ่อแม่ ผู้ปกครองอยากให้บุตรหลานของตนเรียนทางด้านบริหารธุรกิจ แต่ตัวของนักศึกษาเองนั้น อยากเรียนวิชาทางด้านดนตรี Music Business จึงเป็นทางออกให้กับกรณีดังกล่าว เพราะสามารถเรียนทั้ง Business และ Music ควบคู่กันไปได้
 - สาขาวิชาธุรกิจดนตรี (Music Business) โดยทั่วไปจะเรียน Music Performance ครึ่งหนึ่ง อีก ครึ่งหนึ่งจะเรียน Business ของคณะบริหารธุรกิจ แต่หลักสูตรของ ABAC นั้น จะมีวิชา Music Business โดยเฉพาะเลยเช่น วิชาการจัดการศิลปิน (Music Business Artist) การทำเพลง (Sound Design) กฎหมายธุรกิจดนตรี (Law on Music Business) การทำเพลงประกอบภาพยนตร์ (Music in Film Industry) เป็นต้น
    - สาขาวิชาการแสดงดนตรี (Music Performance) ด้วยความที่เน้นทางด้าน Classic กับ Jazz เป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ยังมีการเพิ่มเติม ทางด้านเพลง Pop อีกด้วย เนื่องจากความเชื่อเดิมที่ว่า หากสามารถเล่น Classic ได้แล้ว จะสามารถเล่นเพลง Pop ได้นั้น ไม่ถูกต้องเสียทั้งหมด เพราะเมื่อพิจารณาดูแล้วจะเห็นว่า เพลง Pop นั้นจะไม่ได้เน้นเฉพาะการเล่นดนตรีเท่านั้น ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าหากสามารถเล่น Classic ได้ก็จะสามารถเล่นเพลง Pop ได้ แต่ การเล่นเพลง Pop ยังจำเป้นต้องมีความรู้ความสามารถในด้านอื่นๆอีก เช่น การแสดงบนเวที การทำโชว์ให้ออกมาเป็นที่น่าประทับแก่คนดู รวมไปถึงการใช้สีหน้าท่าทาง ดังนั้นการเล่น Classic ได้เชียวชาญเพียงอย่างเดียวจึงอาจไม่เพียงพอสำหรับการเล่นเพลง Pop ให้ได้ประสิทธิภาพ

สาขาวิชาธุรกิจดนตรี (Music Business)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดนตรีที่คณะพัฒนาขึ้นมานับว่ามีความโดดเด่นกว่าหลักสูตรดนตรีทั่วไปที่เปิดอยู่ในประเทศขณะนี้ กล่าวคือนักศึกษาจะได้เรียนรู้ศิลปะทางดนตรี และศาสตร์ทางธุรกิจเพื่อนำมาใช้ในการประกอบธุรกิจดนตรี นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนจากเครื่องดนตรีต่างๆ ที่นักศึกษามีความสนใจ เช่น กีต้าร์ เครื่องเคาะต่างๆ เช่น กลอง และมาริมบ้า เปียโน เครื่องสาย เครื่องเป่าต่างๆ และการขับร้อง ด้วยลักษณะการจัดหลักสูตรที่โดดเด่นนี้เอง นักศึกษาจะได้รับความรู้ที่จำเป็นอย่างยิ่งในการที่จะทำให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรม ธุรกิจดนตรี  ถ้าเทียบความต่างระหว่างหลักสูตรทั้งสอง คนที่เรียนหลักสูตรนี้ สามารถทำงานเป็นศิลปินได้เช่นเดียวกับหลักสูตรการแสดงดนตรี แต่ด้วยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ ทำให้มีนักศึกษาบางกลุ่มนี้ สามารถทำงานธุรกิจอื่นๆ ได้หลากหลาย และนักศึกษายังสามารถเลือกเรียนต่อในระดับปริญญาโทในสาขาดนตรีธุรกิจ หรือปริญญาโทในสาขาที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอีกด้วย

สาขาวิชาการแสดงดนตรี (Music Performance)

หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแสดงดนตรีได้ถูกพัฒนาในลักษณะที่โดดเด่นสำหรับนักศึกษาที่มีความต้องการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการเล่นเครื่องดนตรีที่นักศึกษาสนใจ เพื่อให้เป็นนักดนตรีมืออาชีพในอุตสาหกรรมดนตรี และอุตสาหกรรมบันเทิงที่ต้องการดนตรีเป็นส่วนประกอบที่สำคัญทางธุรกิจ การเรียนในสาขาวิชาการแสดงดนตรี นักศึกษาจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากอาจารย์ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการเล่นเครื่องดนตรีต่างๆ เช่น กีต้าร์ เปียโน ขับร้อง เครื่องสาย เครื่องเป่า เครื่องเคาะต่างๆเช่น กลอง มาริมบา ในลักษณะที่เป็นการเรียนทฤษฎี และการเล่นเครื่องดนตีแบบส่วนตัวกับอาจารย์

สาขาวิชาการแสดงดนตรี เปิดโอกาสให้นักศึกษาเลือกเรียนการเล่นดนตรีจากสองลักษณะดนตรีที่แพร่หลายในปัจจุบันกล่าวคือ ดนตรีคลาสสิค และแจ๊ส เป็นวิชาเอกและโท ภายในสาขาเดียวกัน สำหรับนักศึกษาที่มีความสนใจในการประพันธ์เพลงและมีความถนัดทางด้านทฤษฏีดนตรี ทางสาขาวิชาการแสดงดนตรี ยังเปิดสอนวิชากาประพันธ์เพลงแบบคลาสสิค (Composition), แบบแจ๊ส (Jazz Composition) และการเรียบเรียงสำหรับการเขียนเพลง (Songwriting) ไว้รองรับในหลักสูตรอีกด้วย ลักษณะการจัดหลักสูตรของสาขาวิชาการแสดงดนตรีเช่นนี้ จะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสและมีความโดเด่นในสายอาชีพการแสดงดนตรีอย่างแท้จริง

 

end faq

ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เว็บไซต์สาขาวิชาธุรกิจดนตรี
ผลงานวิชาการ
แผนการเรียน

คณะ/สาขาในหลักสูตรปริญญาตรี 

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
ปฏิทินการรับสมัคร
สมัครออนไลน์


ติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 027191919 หรือ โทร 027232323
facebook: ABAC Admissions Center
Line: @abac

เพิ่มเพื่อน

Loading...
Loading...