คณะ/สาขาวิชา ปริญญาตรี 1

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

Martin de Tours School of Management and Economics

Business Administration (BBA)

- สาขาวิชาการตลาด     
- สาขาวิชาการจัดการ- การเป็นผู้นำและผู้ประกอบการทางธุรกิจ    
- สาขาวิชาการเงิน   
- สาขาวิชาการบัญชี
- สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    
- สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ     
- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ     
- สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์     
- สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์     
- สาขาวิชาการประกันภัย     

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
Economics (B. Econ.)
- สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ปัจจุบันระบบธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีการคิดค้น ทฤษฎีใหม่ๆมากมาย เพื่อให้การทำงานในองค์กรนั้นๆมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อให้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นักศึกษาจะ ต้องสามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ มหาวิทยาลัยอัส สัมชัญเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนใน หลักสูตรบริหารธุรกิจ โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนมายาวนานกว่า 35 ปี ด้วยประสบการณ์และ ความพร้อมในทุกๆด้าน รวมถึงการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันสมัยอยู่เสมอ จึงทำให้คณะบริหาร ธุรกิจประสบความสำเร็จในการดำเนิน การเรียนการสอน ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน 11 สาขาวิชาซึ่งถือว่ามากที่สุด ด้วยโครงสร้างหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่น และมี การบูรณาการสูงจึงทำให้นักศึกษาสามารถ เลือกเรียน วิชาเฉพาะทางได้หลากหลาย ทั้งยังมีการผสมผสานการเรียนการสอนในระบบบรรยายและสัมมนา กลุ่มย่อยโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

การเรียนการสอนในคณะบริหารธุรกิจ เป็นหลักสูตร 4 ปี ในชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 นักศึกษาจะได้เรียนวิชาพื้นฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนิน ธุรกิจ เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 3นักศึกษาจึงจะสามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาต่างๆ ที่สนใจโดยแบ่งเป็นวิชาเอกบังคับจำนวน 30 หน่วยกิต จากสาขาใดสาขาหนึ่งเช่น สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นต้น นอกจากนี้ นักศึกษาจะได้เรียนวิชาเอกที่เลือกเรียนตามความถนัดอีก 15 หน่วยกิต ซึ่งวิชาเอกที่เลือกเรียนตามความถนัด นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ 3 แผนการเรียน ได้แก่ แผนการเรียนแบบ A: Major Concentration Courses แผนการเรียนแบบ B: Business Concentration Courses หรือแผน การเรียนแบบ C: Major Elective Courses

แผนการเรียนแบบ A: นักศึกษาจะได้เรียนกลุ่มวิชาเอกที่เลือกเรียนตามความถนัด (15 หน่วยกิต) ที่เน้นการเรียนการสอนโดยเจาะลึกไปใน เนื้อหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิ ชานั้นๆ (Major Concentration Courses) อาทิเช่น ในสาขาวิชาการตลาด (Marketing) จะมีกลุ่มวิชาเอก (Major Marketing Concentration Courses) ให้นักศึกษาได้เลือก 3 กลุ่มวิชา ได้แก่ Retail Marketing, Strategic Marketing และ Integrated Marketing Communications เป็นต้น

แผนการเรียนแบบ B: นักศึกษาจะได้เรียนจากกลุ่มวิชาเอก (15 หน่วยกิต) ของสาขาวิชาทางการบริหารธุรกิจอื่นๆที่นักศึกษาสนใจ (Business Concentration Courses) อาทิเช่น นักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาการตลาด (Marketing) สามารถเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกของสาขาวิชาการ จัดการ (Management) สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (Finance and Banking) สาขาวิชาระบบสารสน เทศธุรกิจ (Business Information System) และสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (Hospitality and Tourism Management) ได้

แผนการเรียนแบบ C: นักศึกษาจะได้เรียนวิชาเลือก (15 หน่วยกิต) ของสาขาวิชานั้นๆ (Major Elective Courses) โดยนักศึกษาจะมี อิสระในการเลือกเรียนได้เองตามความสนใจ

ปัจจุบัน ระบบธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมีการคิดค้นทฤษฎีใหม่ๆมากมายเพื่อ ให้การทำงานในองค์กรนั้นๆมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนักศึกษาจะต้อง สามารถพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง อยู่เสมอ มหาวิทยาลัยอัส สัมชัญเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่เปิดสอนใน หลักสูตรบริหารธุรกิจ โดยใช้ ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอนมายาวนานกว่า 35 ปี ด้วยประสบการณ์ และความพร้อมในทุกๆด้าน รวมถึงการปรับเปลี่ยนองค์กรให้ทันสมัยอยู่เสมอจึงทำให้คณะบริหาร ธุรกิจประสบความสำเร็จในการดำเนิน การเรียนการสอน

รายละเอียดสาขาวิชา

สาขาวิชาการตลาด (Marketing)

เน้นประยุกต์การใช้ทฤษฎีทางการตลาด ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรในทุกรูปแบบ รวมถึงการวางแผนผลิตภัณฑ์ การตั้งราคา การ กระจายสินค้า และการส่งเสริมทางการตลาด เพื่อสร้างความพอใจสูงสุดแก่ผู้บริโภค บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าทำงานในตำแหน่งงาน ต่างๆใน องค์กรชั้นนำได้ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ทางการตลาด ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ผู้จัดการทางการตลาดในภาคอุตสาหกรรม สำหรับนักศึกษาที่เลือก แผนการเรียนแบบ A: นักศึกษาจะได้เรียนกลุ่มวิชาเอกที่เลือกเรียนตามความถนัดที่เน้นการเรียน การสอนโดยเจาะลึกไปในเนื้อหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาขา วิชาการตลาด (Marketing Concentration Courses) ซึ่งมีให้เลือกเรียน 3กลุ่ม ได้แก่ Retail Marketing, Strategic Marketing และ Integrated Marketing Communications

สาขาวิชาการจัดการ- การเป็นผู้นำและผู้ประกอบการทางธุรกิจ (Management -Leadership and Entrepreneurship)

ปัจจุบันการทำงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือใหญ่ การทำงานเป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับนักบริหาร การจัดการที่ประสบความสำเร็จ จะ ต้องมีความรู้หลากหลายทั้งทางด้านการบริหารการตลาด การเงิน การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งความเข้าใจถึงระบบต่างๆในองค์กรจะทำให้สามารถ ประสานงานกับส่วนงานอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้บริษัทประสบความสำเร็จ วิชาต่างๆที่เปิดสอน ในสาขาวิชาการจัดการจะ ช่วยเสริมสร้างให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถ จัดการกับการทำงานเป็นทีมในองค์กรต่างๆได้ง่ายขึ้น สาขาวิชาการจัดการได้นำเอาวิชาสำคัญต่างๆใน คณะบริหารธุรกิจ อันได้แก่ การบริหารการตลาด การเงิน การบัญชี และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มาจัดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน นอกจากนี้ สาขา วิชาการจัดการยังเน้นให้ความรู้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเป็นผู้ ประกอบการใน อนาคต(Entrepreneur) ซึ่งผู้ปกครองที่มีธุรกิจส่วนตัวนิยมให้บุตร หลานเรียนสาขาวิชาการจัดการ เนื่องจากบัณฑิตสามารถใช้ความรู้เพื่อดูแลกิจการส่วนตัวของครอบครัวได้ สำหรับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าทำ งานในตำแหน่งต่างๆ ในองค์กรชั้นนำได้เกือบทุกแผนก อาทิเช่น แผนกการเงินและการธนาคาร การตลาด การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารธุรกิจ หรือ ประกอบกิจการส่วนตัว ทั้งนี้ นักศึกษาจะมีความ รอบรู้เรื่องหลักการบริหารธุรกิจเป็นอย่างดี สำหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนแบบ A: นักศึกษาจะได้เรียน กลุ่มวิชาเอกที่เลือกเรียนตามความถนัดที่เน้นการเรียนการ สอนโดยเจาะลึกไปในเนื้อหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการจัดการ (Management Concentration Courses) ซึ่งมีให้เลือกเรียน 2 กลุ่ม ได้แก่ Entrepreneurship และ Strategic Human Resources Management

สาขาวิชาการบัญชี (Accounting)

การเป็นนักบัญชีที่มีความชำนาญในการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านการบัญชี ร่วมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย พร้อมทั้งมีความชำนาญในการใช้ ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีนั้น ย่อมเป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆ ด้วยคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ และความสามารถที่จะถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ หลักการ บัญชี ทฤษฎี มาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี และการสอบบัญชี ทั้งมาตรฐานไทยและมาตรฐานสากล เพื่อใช้เป็นหลัก เกณฑ์ในการประกอบวิชาชีพบัญชี บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจึงเป็นที่ต้องการขององค์กร ต่างๆในตำแหน่งดังต่อไปนี้ ผู้ทำบัญชี (Accountant) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant-CPA) ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ผู้สอบบัญชีภายใน (Internal Auditor) และที่ปรึกษาด้านการวางระบบบัญชีและภาษีอากร (Accounting System and Tax Consultant) สำหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนแบบ A: นักศึกษาจะได้เรียนกลุ่มวิชาเอกที่เลือกเรียนตามความถนัดที่เน้นการเรียนการ สอน โดยเจาะลึกไปในเนื้อหาและ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการบัญชี (Accounting Concentration Courses) ซึ่งมีให้เลือกเรียน 2 กลุ่ม ได้แก่ Auditing และ Cost Accounting

สาขาวิชาการเงิน (Finance)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดตั้งสาขาวิชาการเงินขึ้นเพื่อมุ่งผลิต บัณฑิตให้มีความรู้ทางด้านธุรกิจเกี่ยวกับระบบการเงิน โดยเน้นทางด้านสถาบันการเงินและธนาคาร การเงินธุรกิจ การลงทุน โดยใช้ทฤษฎีทางการเงินในการวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การเงิน และ สถานการณ์ปัจจุบันต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการ บริหารธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขานี้สามารถทำงานในภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินต่างๆ อาทิเช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฝ่ายการเงิน เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ เจ้าหน้าที่ วิเคราะห์การวางแผนและการลงทุน เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขาย เจ้าหน้าที่ค้าหลักทรัพย์ เป็นต้น นอกจากนี้ นักศึกษาที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถเลือกเรียนในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น บริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ สำหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนแบบ A: นักศึกษาจะได้ เรียนกลุ่มวิชาเอกที่เลือกตามความถนัด ที่เน้นการเรียนกาสอนโดย เจาะลึกไปในเนื้อหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร (Finance and Banking Concentration Courses) ซึ่งมีให้เลือกเรียน 2 กลุ่ม ได้แก่ Investment Concentration และ Financial Institutions Concentration)

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management)

หลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมีแนวความคิดทาง ด้าน การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้อย่างเป็นระบบ โดยศึกษาจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม การลงทุน การเงิน การวิจัย การตลาด และยุทธศาสตร์การ จัดการระหว่างประเทศ ซึ่งจำเป็นต่อการลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงยังเป็นการศึกษาขั้นตอนและขบวนการยุทธวิธีในการประกอบธุรกิจนำเข้าและ ส่งออก บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆในองค์กรชั้นนำได้ อาทิเช่น นักธุรกิจด้านนำเข้าและส่งออกสินค้าและบริการ ผู้ชำนาญการในการ ให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ พนักงานในสถาบันการเงินประจำฝ่ายการเงิน และสินเชื่อระหว่างประเทศ เป็นต้น สำหรับนักศึกษาที่เลือกแผน การเรียนแบบ A: นักศึกษาจะได้เรียนกลุ่มวิชาเอกที่เลือกเรียนตามความถนัดที่เน้นการเรียนการ สอนโดยเจาะลึกลงไปในเนื้อหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาขา วิชาการจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management Concentration Courses) ซึ่งมีให้เลือกเรียน ได้แก่ International Marketing

สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System)

เทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ทำให้การบริหารธุรกิจเป็นเรื่องง่าย ขึ้น และทำให้เกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competition Advantage) ดังนั้น บริษัทชั้นนำในประเทศและต่างประเทศจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนา เทคโนโลยีระบบสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัม ชัญมีศักยภาพในด้านเทคโนโลยีที่สูงมาก เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในประเทศไทยที่บุกเบิกเทคโนโลยีสารสนเทศมา ยาวนาน และมีการลงทุนเพื่อ พัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยหลักสูตรการสอนที่ทันสมัยร่วมกับศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีที่สูงทำให้ บัณฑิตที่สำเร็จการ ศึกษาสามารถเข้าทำงานในบริษัทชั้นนำทั้งในประเทศและต่าง ประเทศในตำแหน่งต่างๆได้ อาทิเช่น โปรแกรมเมอร์ ผู้บริหารฐานข้อมูล นักพัฒนาระบบและ งานบริหารในทุกสาขา สำหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนแบบ A: นักศึกษาจะได้เรียนกลุ่มวิชาเอกที่เลือกเรียนตามถนัดที่เน้นการเรียนการสอน โดยเจาะลึก ไปในเนื้อหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ (Business Information System Concentration Courses) ซึ่งมีให้เลือก เรียน 3 กลุ่ม ได้แก่ Multimedia, Enterprise Software Development และ Electronic Commerce

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (Hospitality and Tourism Management)

คงเป็นเรื่องที่ดีถ้าการเรียนในสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ ทำให้นักศึกษาสามารถรู้ถึงหลักการบริหารโรงแรมในทุกแผนก ไม่ว่าจะเป็นแผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกแม่บ้าน แผนกต้อนรับ การทำธุรกิจร้านอาหาร ทำงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ บริษัทนำเที่ยว รวมถึงการทำงานในด้านอุตสาหกรรมบริการต่างๆ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในสายงานด้านการโรงแรมและ การท่องเที่ยวโดยตรงหรือสาย งานที่เกี่ยวข้องได้ อาทิเช่น เจ้าหน้าที่ประจำสายการบิน ฝ่ายโภชนาการของหน่วยงานต่างๆ บริษัทนำเที่ยว การทำงานในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว หรืองานในด้านอุตสาหกรรมบริการต่างๆได้ สำหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนแบบ A: นักศึกษา จะได้เรียนกลุ่มวิชาเอกที่เลือกเรียนตามความถนัด ที่เน้น การเรียนการสอนโดยเจาะลึกไปในเนื้อหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาขา วิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ (Hospitality and Tourism Management Concentration Courses) ซึ่งมีให้เลือกเรียน 2 กลุ่ม ได้แก่ Hotel Management และ Tourism Management

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ (Industrial Management and Logistics)

นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการจัดการผลผลิต การบริหารภาคอุตสาหกรรม การจัดการลอจิสติกส์และซัพพลายเชน เช่น การควบคุม คุณภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง การวิเคราะห์โครงการ การจัดการความเสี่ยงในภาคอุตสาหกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อม และวิธีการจัดวาง มาตรฐานในอุตสาหกรรมต่างๆ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้ อาทิเช่น นักวางแผนการผลิต เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ นักวิ เคราะห์ลอจิสติกส์และซัพพลายเชน ที่ปรึกษาโครงการต่างๆ เป็นต้น สำหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการเรียน แบบ A: นักศึกษาจะได้เรียนกลุ่มวิชาเอกที่เลือก เรียนตามความถนัด ที่เน้นการเรียนการสอนโดยเจาะลึกไปในเนื้อหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง กับสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (Industrial Management Concentration Courses) ซึ่งมีให้เลือกเรียน 2 กลุ่ม ได้แก่ Logistic and Supply Chain Management และ Manufacturing Management Concentration

สาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate)

นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาและทฤษฎีต่างๆที่จำเป็นต่อการทำ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งในหลักสูตรการเรียน การสอนจะประกอบด้วยเนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวกับการเงิน การประเมินราคาอาคาร การพัฒนา การลงทุน และการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงเรียนรู้ เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ หลักสูตรสาขาวิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของมหาวิทยาลัย อัสสัมชัญเป็นหลักสูตรแรกใน ประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโดย The Royal Institute of Chartered Surveyors (U.K.) หรือที่เรียก ย่อๆว่า RICS ซึ่งเป็นสถาบันที่ ได้รับการยอมรับทั่วโลกในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถประกอบอาชีพต่างๆได้ อาทิเช่น ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การ ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ที่ปรึกษาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ นักวิเคราะห์ลงทุนโครงงานพัฒนา ที่ดิน เป็นต้น สำหรับนักศึกษาที่เลือกแผนการเรียนแบบ A: นักศึกษาจะได้เรียนกลุ่มวิชาเอกที่เลือกเรียนตามความถนัด ที่เน้นการเรียนการสอน โดยเจาะลึกไปในเนื้อหาและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาธุรกิจ อสังหาริม ทรัพย์ (Real Estate Concentration Courses) ซึ่งมีให้เลือกเรียนได้ 2 กลุ่ม ได้แก่ Real Estate Development Concentration และ Property Valuation Concentration

สาขาวิชาการประกันภัย (Insurance)

ศึกษาเกี่ยวกับระบบการประกันชีวิต การประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ รวมถึงเทคนิคและหลักการบริหารงานด้านต่างๆในบริษัทประกันชีวิต บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีโอกาสเข้าทำงานในตำแหน่งต่างๆ อาทิเช่น ด้านการบริหารงานในธุรกิจประกันภัย ประกันชีวิต ประกันสุขภาพใน แผนกและส่วน ต่างๆที่เกี่ยวข้อง คือ แผนกพิจารณารับประกันชีวิต แผนกสินไหมทดแทน แผนกการจัดการ การบริการลูกค้า และดำเนินงานทั่วไปด้านประกันชีวิตและสุขภาพ แผนกการลงทุน แผนกการตลาด และแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดการความเสี่ยงของบริษัทธุรกิจ ทั่วไป และบริษัทนายหน้าประกันภัย นักศึกษา สามารถเลือกที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจทั่วไป ทุกสาขาและด้านการ บริหารธุรกิจประกันภัย หรือศึกษาต่อเพื่อรับใบประกาศนีย บัตรวิชาชีพชั้นสูงในด้านประกันชีวิตของ Life Office Management Association (LOMA), Chartered of Life Underwriter (CLU) อีก ด้วย

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (Business Economics)

ในยุคโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าของระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยทำให้การแข่งขันทางธุรกิจทวีความ รุนแรงมากขึ้น เจ้าของธุรกิจต่างก็มุ่งเน้นที่ จะ พัฒนาส่วนต่างๆขององค์กรเพื่อสามารถตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้น เรื่อยๆ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเป็นหลักสูตรการเรียนการ สอนที่เน้น ให้ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ผสมผสานกับการให้ความรู้ทางด้าน ธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น ความรู้ทางการบริหารจัดการ การจัดการ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเงินและการธนาคาร ซึ่งนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ สามารถนำความรู้ต่างๆที่ได้รับจากการ เรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้อง เรียนมาช่วยในการวิเคราะห์โอกาสทาง ธุรกิจ ตลอดจนพัฒนาวิสัยทัศน์และทักษะในการวิเคราะห์ สภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และธุรกิจ เพื่อพัฒนาความ สามารถขององค์กรให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ภายใต้สภาวะที่ เศรษฐกิจ ที่มีการ เปลี่ยแปลงอย่างรวดเร็ว บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจสามารถเข้าทำงานในภาค รัฐ (กระทรวงพาณิชย์ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ภาครัฐวิสาหกิจ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) และภาคเอกชน รวมทั้งเข้าทำงานในสถาบันการเงินต่างๆ เป็นต้น

ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลงานวิชาการ
แผนการเรียน
 

คณะ/สาขาในหลักสูตรปริญญาตรี

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
ปฏิทินการรับสมัคร
สมัครออนไลน์


ติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 027191919 หรือ โทร 027232323
facebook: ABAC Admissions Center
Line: @abac

เพิ่มเพื่อน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Vincent Mary School of Science and Technology

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

Science and Technology (BS)
- สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์

การแข่งขันกับนานาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์เป็นสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงได้ การพัฒนาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่องจึงเป็นแรงผลักดันที่สำคัญที่ทำให้ประเทศชาติสามารถต่อสู้แข่งขันกับนานาประเทศได้ การพัฒนาดังกล่าวคงเป็นเรื่องยากลำบาก ถ้าขาดบุคลากรที่มีความรู้และความสามารถทางด้านนี้ ด้วยปรัชญาทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ที่ว่า “เราจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรมในสาขาวิชาต่างๆออกไปเพื่อร่วมพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง”

เนื่องด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้สนับสนุนและผลักดันการวิจัย ค้นคว้ามาโดยตลอด อาทิเช่น ร่วมก่อตั้งสมาคมอินเตอร์เน็ตโลก ซึ่งได้เข้าเป็นสมาชิกลำดับที่ 9 ของสมาคม การได้รับเป็นผู้แทนของหลักสูตร Cisco แห่งแรกในเอเชีย อีกทั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญยังได้มี การปรับปรุงห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยอยู่ เสมอ จึงเป็นที่ยอมรับของนานาชาติในฐานะของมหาวิทยาลัยชั้นนำทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี

ดังนั้น ในแต่ละปีการศึกษา จะมีคณาจารย์และนักศึกษาจากนานาประเทศเดินทางเข้ามาศึกษา และแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะต่างๆเกี่ยวกับการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ อีกทั้งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญยังได้รับการยอมรับจากมหาวิทยาลัย และองค์กรชั้นนำของต่างประเทศโดยรับนักศึกษาเข้าฝึกงานระหว่างปิดภาคการ ศึกษา ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวมา จึงไม่น่าแปลกใจที่บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียดสาขาวิชา

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science)

เน้นการศึกษาเพื่อเรียนรู้ประสิทธิภาพของโปรแกรมต่างๆ ภาษาโปรแกรม การออกแบบซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์แบบ ต่างๆ ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการทำงานของคอมพิวเตอร์แบบต่างๆ หลักการทำงานของซอฟท์แวร์ในระบบต่างๆ ระบบจัดการฐานข้อมูล หลักการของ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โปรแกรมกราฟฟิกบนคอมพิวเตอร์ วิทยาการและเทคโนโลยีใหม่ๆทางคอมพิวเตอร์ (ระบบปัญญาประดิษฐ์และหลักการ โปรแกรมเชิงวัตถุ) บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถเข้าไปทำงานในตำแหน่งโปรแกรมเมอร์ และวิศวกรซอฟท์แวร์ นักวิเคราะห์ นักออกแบบและ พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ผู้จัดการหน่วยงานด้านระบบคอมพิวเตอร์ นักวิจัย ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขาย ติดตั้ง และซ่อมบำรุงระบบคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

สาขาวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ (Information Technology)

หลักสูตรเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทำระบบข้อมูลหรือระบบสารสนเทศ โดยการนำเทคโนโลยีและอุปกรณ์ ต่างๆทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ ฐานข้อมูล รวมถึงอุปกรณ์และระบบเครือข่ายการสื่อสารเข้ามาประยุกต์ใช้งานในการ เก็บและสืบค้นข้อมูลอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ได้ข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด ทั้งนี้ ต้องมีการศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาต่างๆเพื่อหาแนวทางการแก้ไข ศึกษาการออกแบบระบบข้อมูล การเชื่อมโยงระบบข้อมูล การใช้ และการควบคุมดูแลระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับงานต่างๆในองค์กรมากที่สุด

end faq

วีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ


ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลงานวิชาการ
แผนการเรียน

คณะ/สาขาในหลักสูตรปริญญาตรี

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
ปฏิทินการรับสมัคร
สมัครออนไลน์


ติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 027191919 หรือ โทร 027232323
facebook: ABAC Admissions Center
Line: @abac

เพิ่มเพื่อน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Vincent Mary School of Engineering

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
Engineering (B. Eng.)
-สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
-สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน

ในประเทศที่พัฒนาแล้วอาชีพวิศวกร เป็นอาชีพที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรม ต่างๆของประเทศชาติเป็นอย่างมาก เนื่องจากวิศวกรต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประยุกต์ศาสตร์ความรู้ต่างๆ ที่ได้ศึกษาในห้องเรียนและห้อง ปฏิบัติการเข้าด้วยกัน รวมถึงต้องมีการค้นคว้าและวิจัย เพื่อคิดค้นสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่อาชีพ วิศวกร จะเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพนี้ได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นสาขาอาชีพที่ต้องมีการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่เสมอ ซึ่งส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติโดยรวมทั้งแง่ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ และความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้พัฒนาหลักสูตรต่างๆทางด้านวิศวกรรมมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้จัดบรรยากาศในการเรียนการสอนเอื้อต่อการให้คณาจารย์และ นักศึกษาเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์หรือทฤษฎีความรู้ใหม่ๆ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ให้การสนับสนุนการผลิตผลงานต่างๆทางวิชาการ อาทิเช่น การสร้างหุ่นยนต์เพื่อใช้ร่วมเข้าแข่งขัน “Robocup Thailand Championship” การออกแบบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบแสงสว่าง การวางระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต การออกแบบวางแผนระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูล่าร์ เป็นต้น ปัจจุบันคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้เปิดดำเนินการสอนในหลักสูตรต่างๆ ดังนี้

รายละเอียดสาขาวิชา

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering)

การผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้นั้น สิ่งสำคัญที่สุด คือ การประยุกต์การเรียนรู้ภาคทฤษฎีในห้องเรียน ผนวกกับการลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ ทันสมัย ซึ่งในหลักสูตรการสอนสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ นักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบพลังงานต่างๆ การออกแบบ การติดตั้งระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในอาคาร การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง ระบบสั่งจ่ายกำลังไฟฟ้า แหล่งกำเนิดไฟฟ้า รวมถึงการแปลงรูปพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล ระบบควบคุมเครื่องจักรกลไฟฟ้าอัตโนมัติ เป็นต้น บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งต่างๆได้ อาทิเช่น วิศวกรออกแบบติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของอาคาร โรงงาน และสถานที่ต่างๆ วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์และพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้า วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติในโรงงาน

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)

เน้นการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับการทำงาน ของ ระบบฮาร์ดแวร์ภายในคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อและควบคุม อุปกรณ์ภายนอกผ่านคอมพิวเตอร์ทางพอร์ทอนุกรมและพอร์ทขนาน การพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ การพัฒนา ซอฟท์แวร์ส่งข้อมูลผ่านทางโครงข่ายอินเตอร์เน็ต การออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์ โดยนักศึกษาจะได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยอุปกรณ์ที่มีการปรับเปลี่ยนให้ทันสมัย อยู่เสมอ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งต่างๆได้ อาทิเช่น วิศวกรออกแบบและวิเคราะห์ระบบซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ วิศวกรออกแบบและจัดการโครงข่ายอินเตอร์เน็ต วิศวกรออกแบบระบบฐานข้อมูลและระบบโครงข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับองค์การต่างๆ วิศวกรวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติภายในโรงงานต่างๆ

สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronis Engineering)

ศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมอุปกรณ์และเครื่องจักรกลด้วยระบบ Computer และระบบ Electronics รวมถึงการประยุกต์ใช้ Sensors ประเภท ต่างๆ เพื่อควบคุมอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในตำแหน่งต่างๆในองค์กรชั้นนำได้ อาทิเช่น วิศวกรออกแบบ และควบคุมอุปกรณ์และเครื่องจักรในการผลิต วิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รวมถึงการทำงานด้านปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงาน หรือการผลิตโดยอาศัยการผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านเครื่องจักรกล Electronics และระบบ Computer เป็นต้น

สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน ( Aeronautic Engineering)

ดูข้อมูลได้ที่นี่

end faq

ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลงานวิชาการ
แผนการเรียน

คณะ/สาขาในหลักสูตรปริญญาตรี

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
ปฏิทินการรับสมัคร
สมัครออนไลน์


ติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 027191919 หรือ โทร 027232323
facebook: ABAC Admissions Center
Line: @abac

เพิ่มเพื่อน

คณะพยาบาลศาสตร์

ABAC School of Nursing Science

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
Nursing Science (B.N.S.)

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญดำเนินการสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริหารจัดการ ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นสากล

ตลอดหลักสูตร 4 ปี นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิชาต่างๆทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวกับวิชาชีพทางการพยาบาลโดยใช้ภาษา อังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน อีกทั้งยังมีการฝึกทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์ทางการพยาบาล ตลอดจนหลักการบริหารจัดการทางด้านสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพใน การเป็นผู้นำ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการด้านสุขภาพ

โดยคณาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์ยังได้รับการส่งเสริมการทำกิจกรรม นอกหลักสูตรเพื่อให้บริการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆอีกด้วย บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์จึงมีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพได้ครบถ้วน ทั้งด้านการบริการพยาบาลการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพและการบริหารจัดการ ดังนั้น บัณฑิตคณะพยาบาลศาสตร์จึงเป็นที่ต้องการจากองค์กร ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ผลงานวิชาการ

แผนการเรียน

คณะ/สาขาในหลักสูตรปริญญาตรี 

เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
ปฏิทินการรับสมัคร
สมัครออนไลน์


ติดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 027191919 หรือ โทร 027232323
facebook: ABAC Admissions Center
Line: @abac

เพิ่มเพื่อน

Loading...
Loading...