ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาศิษย์เก่า ACC

ทุนการศึกษาศิษย์เก่า ACC


ACC School of Commerce เปิดตัวพร้อมเฟ้นหา “ช้างเผือก” และสร้างศักยภาพให้นักศึกษา ในการเป็นนักธุรกิจและผู้ประกอบการมืออาชีพ ด้วยทุนการศึกษาถึง 70 ทุน ตลอดระยะเวลาการศึกษาครบทั้ง 4 ปี โดยการสนับสนุนและผลักดันของศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในวงสังคม จากการบ่มเพาะของ ACC หรือโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ

Web link : http://www.accsc.au.edu

 

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 

  • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฯ พ.ศ.2541 มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาคุณสมบัติ
ผู้ขอรับทุนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี)เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
  • เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การวัดประเมิณผลของสถาบันการศึกษา


Web site : www.studentloan.or.th

 

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

กรอ.คืออะไร         

จากนโยบายปฏิรูประบบกการเงินเพื่ออุดมศึกษาเมื่อปี 2547 ได้ส่งผลให้เกิดระบบกู้ยืม เพื่อการศึกษาแบบใหม่ที่เรียกว่า กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เพื่อให้สิทธิ์ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ในระดับอุดมศึกษา และอนุปริญญาโดยให้ผู้เรียนรับภาระค่าใช่จ่ายตามความเหมาะสม และชำระเงินคืน เมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดผ่านระบบการจัดเก็บภาษีของกรมสรรรพกร ซึ่งระบบการกู้ยืมเงินแบบ กรอ. จะทำให้สถานศึกษาของรัฐและเอกชนดำเนินการจัดการศึกษา ในเงื่อนไขที่มีความเท่าเทียมกัน มีความเป็นอิสระในการดำเนินงานและแข่งขันกันพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาสู่การ ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการต่างๆ ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน (กู้ยืม) กรอ.

1.มีสัญชาติไทย      

2.เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษารับให้เข้ารับการศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตาม หลักเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากำหนด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
Web site : www.studentloan.or.th

 

Loading...
Loading...