ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
Close

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 

  • กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนฯ พ.ศ.2541 มีฐานะเป็นนิติบุคคลอยู่ในการกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพระหว่างศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาคุณสมบัติ
ผู้ขอรับทุนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (สายสามัญและสายอาชีพ) นักศึกษาระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา ปริญญาตรี) ทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมทั้งการศึกษาประเภทอาชีวศึกษา (ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง อนุปริญญา ปริญญาตรี)เป็นผู้มีสัญชาติไทย
  • เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีรายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
  • เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การวัดประเมิณผลของสถาบันการศึกษา


Web site : www.studentloan.or.th

 

Loading...
Loading...