ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
Close

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

ทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

กรอ.คืออะไร         

จากนโยบายปฏิรูประบบกการเงินเพื่ออุดมศึกษาเมื่อปี 2547 ได้ส่งผลให้เกิดระบบกู้ยืม เพื่อการศึกษาแบบใหม่ที่เรียกว่า กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) เพื่อให้สิทธิ์ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ในระดับอุดมศึกษา และอนุปริญญาโดยให้ผู้เรียนรับภาระค่าใช่จ่ายตามความเหมาะสม และชำระเงินคืน เมื่อมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดผ่านระบบการจัดเก็บภาษีของกรมสรรรพกร ซึ่งระบบการกู้ยืมเงินแบบ กรอ. จะทำให้สถานศึกษาของรัฐและเอกชนดำเนินการจัดการศึกษา ในเงื่อนไขที่มีความเท่าเทียมกัน มีความเป็นอิสระในการดำเนินงานและแข่งขันกันพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาสู่การ ผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการต่างๆ ที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน (กู้ยืม) กรอ.

1.มีสัญชาติไทย      

2.เป็นนิสิตหรือนักศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษารับให้เข้ารับการศึกษา โดยผ่านการคัดเลือกตาม หลักเกณฑ์ที่สถาบันการศึกษากำหนด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
Web site : www.studentloan.or.th

 

Loading...
Loading...