ข้อมูลการรับสมัครปริญญาตรี

ผู้สมัครใหม่

ผู้สมัครใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา และกำลังรอผลการสอบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรด 12 หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

2. เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

3. เป็นผู้ที่มีผู้รับรองว่าจะอุดหนุนค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา

4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และรับรองต่อมหาวิทยาลัยได้ว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และจะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งคัดทุกประการ หากปรากฏในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 ข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกถอนสภาพจากการเป็นนักศึกษาทันที แม้มหาวิทยาลัยจะรับเข้าศึกษาแล้วก็ตาม

 

หลักฐานการสมัคร

1. หลักฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้สำเนาใบ ปพ. ๑ -๔ 5 ภาคการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ให้ใช้สำเนาใบ ปพ. ๑ -๔ 6 ภาคการศึกษาหรือใบเทียบความรู้ (กรณีที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ)

2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป

3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

5. หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ

 

วิธีการสมัคร

การสมัครด้วยตนเอง

1. ชำระค่าสมัครเข้าศึกษา จานวน 500 บาท (กรณีที่ยังไม่ได้ชำระค่าสมัครเข้าศึกษา) ผู้สมัครจะได้รับชุดระเบียบการสมัครเข้าศึกษาพร้อมใบสมัครจำนวน 1 ชุด

2. กรอกข้อความในใบสมัครเข้าศึกษาให้ครบถ้วน ระบุรหัสคณะ/สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และวันที่สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 3X4 ซ.ม. ในใบสมัคร จำนวน 1 รูป

3. ยื่นใบสมัคร และหลักฐานในการสมัครที่ศูนย์รับสมัครของ มหาวิทยาลัยทั้ง 3 วิทยาเขต

 

การสมัคร Online (www.admission.au.edu)

1. กรอกใบสมัคร (กรอกเลขประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง,กรอกข้อมูลผู้สมัคร)

2. นำ "เลขที่สมัคร" มาติดต่อด้วยตนเอง ที่ศูนย์รับสมัครของมหาวิทยาลัย

3. ผู้สมัครชำระค่าสมัครเข้าศึกษาจานวน 500 บาท ที่ศูนย์รับสมัครของมหาวิทยาลัย

4. ยื่นหลักฐานในการสมัคร ที่ศูนย์รับสมัครของมหาวิทยาลัย

 

การซื้อใบสมัครทางไปรษณีย์

1. ส่งธนาณัติเป็นจานวนเงิน 550 บาท สาหรับค่าสมัครเข้าศึกษา สั่งจ่ายในนาม ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปณ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 10245 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซอยรามคำแหง 24 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 พร้อมแนบที่อยู่ที่ชัดเจน เพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งชุดระเบียบการ การสมัครเข้าศึกษาให้กับท่านทางไปรษณีย์

2. เมื่อท่านได้รับชุดระเบียบการการสมัครเข้าศึกษาแล้ว ให้ท่านกรอกข้อความในใบสมัครเข้าศึกษาให้ครบถ้วน ระบุรหัสคณะ/สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และวันที่ที่สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 3X4 ซ.ม. ในใบสมัคร จำนวน 1 รูป

3. ยื่นใบสมัคร และหลักฐานในการสมัครที่ศูนย์รับสมัครของมหาวิทยาลัยทั้ง 3 วิทยาเขต (วิทยาเขตหัวหมาก วิทยาเขตสุวรรณภูมิ และวิทยาเขตสาทร (ACCSC)

 

เกณฑ์การคัดเลือกทั่วไปของผู้สมัคร

1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษา และกำลังรอผลการสอบประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเกรด 12 หรือประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า

2. ได้คะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป หรือหากได้คะแนนต่ำกว่า 2.50 มหาวิทยาลัยจะพิจารณารับเข้าศึกษาโดยคำนวณผลการเรียนตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งต้อง              ได้คะแนนเท่ากับ หรือมากกว่าร้อยละ 60

3. เข้ารับการทดสอบ เพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษในวันที่สมัครเข้าศึกษา

มีความตั้งใจที่จะศึกษา และมีความประพฤติพร้อมปฏิบัติตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งคัด

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะนิเทศศาสตร์

1. สาหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์เข้าศึกษาใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทัล และสาขาวิชาการสร้างสรรค์และการจัดการแสดง ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้

2. ผ่านการสอบวิชาเฉพาะทางนิเทศศาสตร์

3. สาหรับผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อที่ 1 ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์จากคณะนิเทศศาสตร์ด้วย

4. สำหรับผู้สมัครที่ มีความประสงค์เข้าศึกษาใน 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ และสาขาวิชา กระบวนการจินตภาพคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้

5. ผ่านการสอบวิชาเฉพาะทางนิเทศศิลป์ 2 วิชา คือ การวาดภาพลายเส้นและการออกแบบ ด้วยคะแนนตั้งแต่ 150 คะแนน ขึ้นไป หรือ

6. โอนย้ายจากสถาบันหรือมหาวิทยาลัยอื่นจะต้อง ส่งผลงานทางนิเทศศิลป์ต่อภาควิชานิเทศศิลป์ เพื่อพิจารณาโอนย้าย ภายในระยะเวลาของการรับสมัคร

7. ผู้สมัครที่ผ่านทดสอบข้อที่ 1 หรือ ข้อที่ 2 จะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากคณะด้วย

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

1. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 2.85 ขึ้นไป

2. สำรับผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ต้องได้คะแนน การทดสอบวิชา คณิตศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ตั้งแต่ 30 คะแนนขึ้นไป

3. ได้รับคะแนน SAT1 (Mathematics) ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป

4. ต้องทดสอบวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

 

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์

1. สอบผ่านการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น

2. ส่วนสูงไม่ต่ากว่า 150 เซนติเมตร และน้าหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม

3. มีสุขภาพแข็งแรง มีใบรับรองการตรวจ X-ray ปอด -ตรวจเลือดหาไวรัสตับอักเสบบี -ภูมิคุ้มกัน (HBsAg & AntiHBs) โดยแพทย์ประจำโรงพยาบาล

4. มีความประพฤติดี 

5. ผ่านการสอบสัมภาษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์

6. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน

 

1. สอบผ่านการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น

2. ผู้สมัครต้องทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ คะแนนต้องได้อย่างน้อย 25% เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว

3. ผู้สมัครต้องมีเกรดเฉลี่ยอย่างน้อย 3.00 ขึ้นไป

4. ผู้สมัครชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร และ ผู้สมัครหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

5. มีใบรับรองการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยา (Class 1 Medical Assessment) จากโรงพยาบาลกรุงเทพเท่านั้น

หมายเหตุ ผู้ที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพร่างกายและทางจิตวิทยา(Class 1 Medical Assessment) จะต้องแจ้งชื่อกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อนัดวันตรวจร่างกายกับทางโรงพยาบาลกรุงเทพ

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะดนตรี

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการทดสอบดังต่อไปนี้

1. ผ่านการสอบข้อเขียนทฤษฏีทางดนตรี

2. ผ่านการสอบปฏิบัติทางดนตรี (ตามประเภทอุปกรณ์ที่เลือก)

 

เกณฑ์การรับเข้าศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ผู้สมัครทุกคนต้องผ่านการสอบข้อเขียนความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

เกณฑ์การเรียนหลักสูตรแบบเข้ม Intensive course policy

 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา จะต้องเรียนหลักสูตรแบบเข้ม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนขั้นสูงต่อไปทั้งยังเป็นการเพิ่มทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ รวมถึงการปูพื้นฐานและทบทวนความรู้ความเข้าใจด้าน คณิตศาสตร์ และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะ/สาขาวิชาที่ผู้เรียนสมัครเข้าศึกษา เมื่อจบหลักสูตรแบบเข้ม  จะมีการทดสอบเพื่อวัดความรู้พื้นฐานและนำผลที่ได้ไปจัดวิชาเรียนในภาคการศึกษาแรกต่อไป การจัดตั้งหลักสูตรแบบเข้มจะพิจารณาจากความรู้พื้นฐานของผู้สมัคร ดังนี้

1. หลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ หลักสูตร 60 ชั่วโมง และหลักสูตร 120 ชั่วโมง แต่ละระดับ หลักสูตร ขึ้นกับพื้นความรู้ ความสามารถ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของผู้สมัคร โดยจะพิจารณา จากระดับ คะแนนเฉลี่ยสะสม กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และผลการประเมินการทดสอบ วัดระดับ ความรู้พื้นฐาน ทางภาษาอังกฤษ (English Placement Test) ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นประกอบกัน

2. หลักสูตรแบบเข้มวิชาคณิตศาสตร์ แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ หลักสูตร 15 ชั่วโมง และหลักสูตร 60 ชั่วโมง แต่ละระดับ หลักสูตรขึ้นกับพื้นความรู้ความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของผู้สมัคร โดยจะพิจารณาตามระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมกลุ่ม การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

3. หลักสูตรเตรียมความพร้อมวิชาอื่นๆ ผู้สมัครจะต้องเข้าศึกษาตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับคณะ / สาขาวิชาที่ผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้าศึกษา

 

หมายเหตุ

1. ผู้สมัครที่มีคะแนน TOEFL ตั้งแต่ 60(iBT) หรือ 500 (pBT) คะแนนขึ้นไป หรือผลคะแนน IELTS ตั้งแต่ 5.0 ขึ้นไป จะได้รับการยกเว้นการเรียนหลักสูตรแบบเข้มวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนน ต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นใบสมัคร โดยผลสอบจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี

2. ผู้สมัครที่มีผลคะแนน SAT 1 เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ตั้งแต่ 500 คะแนนขึ้นไป จะต้องเรียนหลักสูตรแบบเข้ม วิชาคณิตศาสตร์ 15 ชั่วโมง โดยจะต้องแสดงต้นฉบับ และสำเนาใบคะแนนในวันยื่นใบสมัคร

3. ผู้สมัครที่มีคะแนน SAT 1 เฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ (Writing) 500 คะแนนขึ้นไป สามารถเริ่มเรียน English 1 ตอนเปิดเทอมได้

กฎเกณฑ์การรับเข้าศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

end faq

ผู้สมัครเทียบโอน

เรื่อง หลักเกณฑ์การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียน
  • เป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าทั้งในและต่างประเทศ ในหลักสูตรที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง
  • ไม่เป็นผู้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ในคณะและสาขาวิชาของสถาบันการศึกษาเดิม เนื่องจากผลการการศึกษาเฉลี่ยตลอดการศึกษาต่ำกว่า 2.00

 

หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต
ระดับปริญญาตรี
 • เป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง
 • เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ
 • เป็นรายวิชาที่สอบไล่ได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ำกว่า “C” หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า
 • สามารถเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน ½ ของจำนวนหน่วยกิตรวมของ หลักสูตรที่รับโอน หรือไม่เกิน 72 หน่วยกิต
 • รายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา หรือรายวิชาที่เทียบโอนจากโครงการ นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้แสดงผลการศึกษาของรายวิชาที่เทียบโอนได้เป็นระดับคะแนนตัวอักษร “TR” โดยแยกรายวิชารับโอนไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก และไม่นำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

ระดับบัณฑิตศึกษา

 • เป็นรายวิชาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา หรือเทียบเท่าที่ทบวงมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง
 • เป็นรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาที่ขอเทียบ
 • เป็นรายวิชาที่สอบไล่ได้ระดับคะแนนตัวอักษรไม่ต่ำกว่า “B” หรือแต้มระดับคะแนน 3.00 หรือเทียบเท่า
 • สามารถเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 1/3 ของจำนวนหน่วยกิตรวมของ หลักสูตรที่รับโอน
 • รายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา หรือรายวิชาที่เทียบโอนจากโครงการ นักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ ให้แสดงผลการศึกษาของรายวิชาที่เทียบโอนได้เป็นระดับคะแนนตัวอักษร “TR” โดยแยกรายวิชารับโอนไว้ส่วนหนึ่งต่างหาก และไม่นำมาคำนวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

 

ผู้สมัครโครงการแลกเปลี่ยน

ผู้สมัครโครงการแลกเปลี่ยน

 

มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในสถาบันชั้นนำต่างๆ ทั่วโลกมากมาย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม  www.oia.au.edu

 

Loading...
Loading...