ประกาศรายชื่อผู้สมัครภาคอีสานโครงการรับตรงร่วมกับ มข. ปี '60
Close

ประกาศรายชื่อผู้สมัครภาคอีสานโครงการรับตรงร่วมกับ มข. ปี '60

ประกาศรายชื่อผู้สมัครผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ในระดับปริญญาตรี จากผู้สมัครทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยผ่านโครงการรับตรงร่วมกับ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข)
ประจำปีการศึกษา 2560

22 ธันวาคม  2560
เรื่อง  แจ้งรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาและยื่นเอกสารเพิ่มเติม    
ตามที่ท่านได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยผ่านโครงการคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 นั้น ทางมหาวิทยาลัยขอแจ้งให้ท่าน          มารายงานตัวในวันที่  8 มกราคม 2560 เวลา 8.00 น. ณ อาคารเรียนพิมลกลกิจ ห้อง B208 ชั้น 2 สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยขอนแก่นและโปรดเตรียมเอกสารมาแสดงในวันรายงานตัว ดังต่อไปนี้
    1.    สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    2.    รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
    3.    หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
    4.    เฉพาะ ผู้สมัครคณะพยาบาลศาสตร์ กรุณานำผลการตรวจเลือดหาไวรัสตับอักเสบบีและภูมิคุ้มกัน(HBsAg & AntiHBs) และผ่านการ X-ray ปอดโดยแพทย์จากโรงพยาบาล
    5.    เฉพาะผู้สมัคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมการบิน สาขานักบินพานิชย์ตรี และสาขาซ่อมบำรุงอากาศยาน จะต้องได้รับการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตใจ (Class 1 Medical Assessment) จากโรงพยาบาลกรุงเทพ หรือโรงพยาบาลภูมิพลเท่านั้น โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์จะเป็นผู้ประสานงานให้และผู้สมัครจะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายใน การตรวจสุขภาพเอง

อนึ่ง ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะบริหารธุรกิจ สามารถแจ้งความประสงค์เปลี่ยนสาขาวิชาได้กับเจ้าหน้าที่ในวันรายงานตัว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
       
ขอแสดงความนับถือ
ดร. สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์
นายทะเบียน

หมายเหตุ:

1. สำหรับผู้ สมัครที่มีความประสงค์ย้ายคณะ/สาขาวิชา ที่เรียน สามารถแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบและพิจารณา ในวันที่มารายงานตัว เพื่อทำการเปลี่ยนคณะ / สาขาวิชา

2. การรายงานตัวครั้งนี้ไม่ได้ตัดสิทธิ์ แอดมิดชั่นกลางแต่อย่างใด  แต่เป็นเพียงการรักษาสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เท่านั้น

3. สำหรับผู้ที่ไม่สามารถมารายงายตัวได้ในวันดังกล่าว และมีความประสงค์ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้สมัครสามารถแจ้งความจำนงเพื่อรักษาสิทธิ์ได้ที่ศูนย์รับสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญทั้งวิทยาเขตสุวรรณภูมิและวิทยาเขตหัวหมาก ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2560 นี้

ตรวจสอบรายชื่อ 

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

โทร 02 719 1919  หรือ  02 723 2323

โทรสาร 02 719 1509

อีเมล์ abac@au.edu

Loading...
Loading...