รับตรงเอแบค'60 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ และ จ. ลำปาง วันที่ 10-11 พ.ย. 2559 นี้
Close

รับตรงเอแบค'60 ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ และ จ. ลำปาง วันที่ 10-11 พ.ย. 2559 นี้

รับตรงเอแบค’60 ในส่วนภูมิภาค เขตภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 10-11 .. 2559 นี้

วันที่ 10 .. 2559 

จังหวัดเชียงใหม่
รับสมัครที่  ห้องแนะแนว .. มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่    เวลา 8.30 - 15.00

วันที่ 11 .. 2559 

จังหวัดลำปาง-ออกบูธและขายใบสมัคร  .. ลำปางกัลยาณี เวลา 10.00-15:00 .

จังหวัดเชียงใหม่ - ขายใบสมัครและทดสอบที่  ห้องแนะแนว .. มงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่  เวลา 8.30 - 15.00 .

 

 

ค่าสมัครเรียน 300 บาท จากปกติ 500 บาท และผู้สมัครต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

หลักฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับ ผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้สำเนาใบ ปพ. - 5 ภาคการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ให้ใช้สำเนาใบ ปพ. - 6 ภาคการศึกษาหรือ ใบเทียบความรู้ (กรณีที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ)
    •   
รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 x 4 .. จำนวน 2 รูป (4  รูป สำหรับผู้สมัครที่เลือกคณะ/สาขาวิชาที่มีการสอบวิชาเฉพาะ)
    •   
สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
    •    สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
    •    หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณนก  มือถือ 0930458598  ไลน์: @abac

หรือ ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  โทร 02 719 1919

Loading...
Loading...