เอกสาร / ดาวน์โหลด

วิศวกรรมการบิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ทะยานฟ้าอาชีพการบิน กับหลักสูตรใหม่

วิศวกรรมการบิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Aeronautic Engineering

สาขาที่เปิดสอน

- Commercial Pilot License (CPL) วิชาเอกนักบินพาณิชย์ตรี

- Aircraft Maintenance Engineering วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน

 

 

ด้วยกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส่งผลให้ธุรกิจการบินทั้งใน และต่างประเทศเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยจะเห็นได้จากมีการเกิดของสายการบินภายในประเทศ และบริการด้านการบินใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลา หลายสายการบินสั่งซื้อเครื่องบินเพิ่มเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับผู้โดยสารที่เพิ่มจำนวนขึ้นทุกๆปี ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนบุคลากรทางการบินจำนวนมาก โดยเฉพาะนักบินซึ่งจัดว่าเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถสูง ประกอบกับต้องมีการฝึกและอบรมด้านวิชาชีพเป็นพิเศษ ด้วยความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ทำให้ประเทศไทยมีศักยภาพสูง พอที่จะเป็นศูนย์กลางการฝึกบุคลากร ทางด้านการบินได้มากกว่าประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคนี้

หลักสูตรการบินที่มาแรงตอนนี้คงหนีไม่พ้น หลักสูตรใหม่สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) ซึ่งถือเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทย ได้เปิดทำการเรียนการสอนรุ่นแรกของหลักสูตรนี้ในต้นเดือนมิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา โดยได้รับการตอบรับจากผู้สนใจ เข้ามาติดต่อสอบถามเป็นจำนวนมาก จนมีผู้สมัครเข้าศึกษาทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เต็มจำนวนโควต้าของรุ่นแรกจนถึงรุ่นที่สามที่เปิดรับสมัครทีเดียว วันนี้ได้มีโอกาสเจาะลึกหลักสูตรวิศวการบินของที่นี่กัน

 

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตรวิศวกรรมการบิน

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ก่อนที่หลักสูตรนี้จะเกิดขึ้นเอแบคได้ร่วมมือกับ บริษัท บางกอกเอวิเอชั่นเซ็นต์เตอร์ จำกัด (Bangkok Aviation Center, BAC) เปิดคอร์สวิชาขับเครื่องบินส่วนบุคคล ให้กับนักศึกษาทั่วไปในมหาวิทยาลัยเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี (Free Elective) มาก่อน และด้วยผลตอบรับของนักศึกษาลงเรียนวิชานี้ค่อนข้างดี ประกอบกับความต้องการของอาชีพนักบินในขณะนี้มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนา และความต้องการผลิตบุคลากร เพื่อป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรมการบิน จึงได้ทำความร่วมมือกับ BAC และ บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด โดย บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน) (THAI Flight Training Company Limited หรือ TFTA) เปิดหลักสูตรวิศวกรรมการบิน ภายใต้การดูแลของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นวทางการเรียนการสอน

เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ มีความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรมและความรู้ทางด้านเทคนิค (Technical) ที่ลึกซึ้งและเข้มข้นกว่าหลักสูตรการบินที่เปิดสอนทั่วๆไป คณะวิศวกรรมศาสตร์จึงได้ร่างหลักสูตรขึ้นใหม่ โดยใช้สูตรการเรียนการสอนแบบ 2+2 ก็คือ ความรู้วิศวะ 2 ปี + ความรู้ทางด้านการบินตามสาขาที่นักศึกษาเลือกเรียนอีก 2 ปี เนื่องด้วยอาชีพนักบินต้องทำงานกับเครื่องบินอย่างน้อย 10-20 ปี รวมถึงวิวัฒนาการและเทคโนโลยีใหม่ๆของเครื่องบิน มีโอกาสพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ นักศึกษาที่เรียนหลักสูตรนี้ จะสามารถเข้าใจพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องบินได้ง่ายขึ้น ถึงแม้เครื่องบินจะมีการพัฒนาตัวเครื่องรุ่นใหม่ๆ ออกมา แต่บัณฑิตยังสามารถนำเอาความรู้ที่เรียนรู้มา ปรับและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในโลกอนาคตได้

เอแบคเป็นสังคมนานาชาติ ที่มีนักศึกษานานาชาติมากกว่า 3,000 จาก 90 ประเทศทั่วโลก ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาทั้งหมดประมาณ 20,000 คน แม้คณะวิศวกรรมศาสตร์มีนักศึกษาเรียนอยู่ทุกชั้นปีประมาณ 350 คน ซึ่งกำลังศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยแห่งนี้ แต่ด้วยความเป็นนานาชาติที่นี่ จะช่วยทำให้นักศึกษาเข้าใจวัฒนธรรมของต่างประเทศอันหลากหลาย ซึ่งจะเป็นผลดีกับอนาคตการบินของนักศึกษาเอง พร้อมด้วยสิ่งแวดล้อมอาคารเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัย ที่วิทยาเขตสุวรรณภูมิวิทยาเขตใหม่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะย้ายมาเปิดการเรียนการสอนในปี 2556 คาดว่าจะสามารถช่วยให้นักศึกษาที่จบหลักสูตรวิศวกรรมการบินหลักสูตรอินเตอร์จากที่นี่ มีความรู้ความสามารถด้านการบินที่ตนเอง ศึกษาอยู่อย่างแท้จริง

หลักสูตรวิศวกรรมการบิน วิชาเอกซ่อมบำรุงอากาศยาน

มีหน้าที่ควบคุมดูแลให้คำแนะนำในการซ่อมบำรุงแก่ช่าง ในการ service, repair and overhaul อุปกรณ์เครื่องบิน ลำตัวเครื่องบิน และเครื่องยนต์ นักศึกษาจะมีความรู้ความชำนาญด้านเครื่องบินโดยเฉพาะด้าน Mechanical, Avionics, Electri- cal ระบบหรือโครงสร้างไม่ว่าจะเป็น Power Plant (เครื่องยนต์) Airframe (โครงสร้างลำตัว) ล้อ ประตู ระบบ Hydraulic ระบบ PneumaticและAvionics ซึ่งรวมถึงระบบของ Electrical, Electronicsและ Instrument รวมถึงวิทยุระบบสื่อสารและAuto-pilot หรืออาจจะกล่าวได้ว่าเครื่องบินทั้งลำนั่นเองให้เป็นไปตามกฏข้อบังคับ Procedure ของการบินและบริษัทผู้ผลิต

 

หลักสูตรวิศวกรรมการบิน วิชาเอกนักบินพาณิชย์ตรี (CPL)

ABAC ร่วมกับ BAC จับมือกันตั้งหลักสูตรปริญญาตรีใหม่ขึ้น ผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะนี้จะได้รับปริญญาบัตรวิศวกรรมศาสตร์ และใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีด้วยอีกใบ รวมทั้งยังได้รับ Certificate of ATPL ด้วย โดย ABAC เป็นผู้รับผิดชอบโดยรวม ส่วน BAC รับผิดชอบเรื่องการสอนภาคพื้นวิชาทางการบินและภาคอากาศ โดยทำการบินกับเครื่องบินจำนวน 220 ชั่วโมงบิน

 

โอกาสอาชีพการบินในอนาคต

ก่อนหน้านี้ สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)ได้คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมนี้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะขยายตัวสูงมาก จากจำานวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นปีละ 217 ล้านคน เช่นเดียวกับองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ยังคาดการณ์ว่า แนวโน้มอีก 10 ปีข้างหน้ามีเครื่องบินพาณิชย์ออกสู่ตลาดกว่า 17,000 ลำ ทำให้มีความต้องการบุคลากรด้านการบินไม่น้อยกว่า 200,000 คน และมีความต้องการช่างอากาศยาน 430,000 คน เอแบคสามารถรับรุ่นแรกเพียง 25 คน รุ่นที่สองและรุ่นที่สามรับเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 50 คน และรุ่นที่สี่ ปี ' 57 คาดว่าจะสามารถเปิดรับเพิ่ม 50 คน เพื่อสอดคล้องกับความพร้อมของบุคลากรผู้สอน และจำนวนความต้องการของตลาดในอนาคตได้ สำหรับประโยชน์ที่เห็นได้ชัดของการเรียนการบินที่นี่คือนอกจากจะประหยัดเวลาแล้ว ยังได้ถึงสองประกาศนียบัตรผู้จบการศึกษาคือการบิน และวิศวกรรมศาสตร์ ในหลักสูตรนานาชาติ ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษอยู่ตลอดเวลา พร้อมทั้งมีเพื่อนต่างประเทศกว่า 90 ประเทศ ยิ่งทำให้นักศึกษามีมุมมองของชีวิตที่กว้างขึ้น เมื่อเป็นนักบินของสายการบินต่างๆแล้ว ได้ทำงานจนถึงจุดหนึ่งจะต้องก้าวขึ้นไปเป็นกัปตัน และเป็นผู้บริหารในที่สุด นักบินเหล่านี้จะได้เปรียบในเรื่องการบริหารงานทางด้านการบิน เพราะจบ ป.ตรีมาทางด้านการบินโดยตรง ซึ่งใน 4 ปีนอกจากจะเรียนการบินแล้วยังต้องเรียนรู้ สายงานทุกแขนงของอุตสาหกรรมการบินด้วย ไม่ว่าจะเป็น สายการบิน การท่าอากาศยาน (สนามบิน) วิทยุการบิน การบริการจราจรทางอากาศ โรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต สร้างอากาศยานและชิ้นส่วน General Aviation ศูนย์ซ่อมบำารุง ฯลฯ เป็นต้น

 

เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษาของ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

1.) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6)ตามหลักสูตร ของกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเท่า

2.) ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องผ่านการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์เท่านั้น

3.) ผู้สมัครต้องเป็นผู้ชายซึ่งมีความสูง 165 ซ.ม. ขึ้นไป หรือผู้หญิงต้องมีความสูงที่ 160 ซ.ม. ขึ้นไป

4.) ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป (หากเกรดเฉลี่ยต่ำกว่านี้ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์ หรือ การทดสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

5.) ผ่านการตรวจสุขภาพร่างกายและจิตวิทยา มาตราฐานทางแพทย์ชั้น 1 (Class 1 Medical Assessment) จากโรงพยาบาลกรุงเทพ

6.) มีความประพฤติดี มีความตั้งใจที่จะใช้ความสามารถของตนในการที่จะศึกษาและปฏิบัติตามกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากที่อยู่ข้างล่างนี้

โทรศัพท์: 02-719-1919

โทรสาร: 02-719-1509

facebook: assumptionuniversity

twitter: assumption

http://www.admissions.au.edu/th

ABAC Airline สายการบินที่หน้าตาดีที่สุดขณะนี้ เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ วิศวะการบินเอแบค และหลักสูตรพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

Loading...
Loading...