ศิษย์เก่าและอาจารย์นิเทศเอแบคคว้ารางวัลสื่อบนรถโดยสารที่โปแลนด์
Close

ศิษย์เก่าและอาจารย์นิเทศเอแบคคว้ารางวัลสื่อบนรถโดยสารที่โปแลนด์

ศิษย์เก่าและอาจารย์นิเทศเอแบคคว้ารางวัลสื่อบนรถโดยสารที่โปแลนด์ ์
ศิษย์เก่าและอาจารย์คณะนิเทศศาสตรเอแบคได้รับรางวัลชนะเลิศการออกแบบสื่อบนยาน พาหนะ The 2nd Edition of MGD Contest ณ ประเทศโปแลนด์

คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Loading...
Loading...