อาจารย์และศิษย์เก่านิติเอแบคได้Top กฎหมายอาญาและอันดับ 3 เนติบัณฑิต
Close

อาจารย์และศิษย์เก่านิติเอแบคได้Top กฎหมายอาญาและอันดับ 3 เนติบัณฑิต

อาจารย์และศิษย์เก่านิติเอแบคสอบเนติบัณฑิต ได้คะแนนวิธีพิจารณาความอาญาเป็นอันดับ 1 และคะแนนรวมเป็นอันดับ 3 ของประเทศ

อาจารย์และศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ สอบเนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 61 ได้คะแนนกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นอันดับ 1 และคะแนนรวมทุกวิชาเป็นอันดับ 3 ของประเทศไทย ทั้งยังได้คะแนนเป็นอันดับ 1 ในภาคปฏิบัติการอบรมวิชาว่าความรุ่นที่ 31 ของสภาทนายความ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Loading...
Loading...