สารอธิการบดี
Close

สารอธิการบดี

“ในยุคศตวรรษที่ 21 ผู้ที่จะประสบความสำเร็จจะต้องเป็น “ผู้ที่ถึงพร้อมด้วยคุณลักษณะ” (A man of characters) มีความรู้ความสามารถและคุณธรรม ดังนั้นหลักสูตรที่ใช้ในมหาวิทยาลัย จึงเป็นหลักสูตรที่ผสมผสานความรู้ในหลายด้าน (Interdisciplinary) ที่สำคัญ ในประเทศที่กำลังพัฒนา และเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างพลวัต เช่นประเทศของเรานั้น วิชาการทางด้านการบริหารจัดการ ถือว่ามีความสำคัญมาก เอแบคมีความพร้อม และมีความเข้มแข็งในศาสตร์สาขานี้มาก วิชาการบริหารจัดการจึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของทุกหลักสูตร และเอแบคยังได้นำเอาวิชาจริยธรรมวิชาชีพ (Professional Ethics) มาแทรกไว้ทุกสาขาวิชานอกเหนือจากการเน้นความเชี่ยวชาญด้านภาษาในทุกหลักสูตรที่เปิดสอน” ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เพิ่มเพื่อน

Loading...
Loading...