ประวัติความเป็นมา
Close

ประวัติความเป็นมา

นับเป็นเวลากว่า 110 ปี ที่มูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้ริเริ่มดำเนินการจัดตั้งสถาบันศึกษาขึ้นในประเทศไทย และดำเนินการสอนโดยมิได้หวังผลกำไรตอบแทน แต่กลับมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ในปี พ.ศ. 2512 มูลนิธิฯได้ขยายการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาที่เน้นภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอนแห่งแรกของประเทศไทยขึ้น โดยใช้ชื่อว่า “Assumption School of Business” (ASB) ต่อมาในปี พ.ศ. 2515 สถาบันได้รับการรับรองอย่าง เป็นทางการและใช้ชื่อใหม่ว่า “วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ” (Assumption Business Administration College-ABAC) ซึ่งมีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม รวมถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติอย่างต่อเนื่อง บัณฑิตของสถาบันล้วนได้รับการยอมรับจากสังคมโดยทั่วไป จนกระทั่งวันที่ 22 พฤษภาคม 2533 ทบวงมหาวิทยาลัยก็ อนุมัติให้เปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัย และใช้ชื่อว่า “มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ” (Assumption University- Au) จวบจนทุกวันนี้

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเป็นหนึ่งใน 15 สถาบันการศึกษาของมูลนิธิฯ ซึ่งมีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะจัดการศึกษาให้บรรลุถึงความเป็นเลิศทางวิชาการและพัฒนากิจกรรมทางด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ อาทิเช่น พัฒนาและขยายหลักสูตรการศึกษาจากเดิมที่มีเพียงคณะบริหารธุรกิจคณะเดียว จนกระทั่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยสามารถเปิดดำเนินการสอนในสาขาวิชาต่างๆทั้งในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยยังคงใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอน อีกทั้งยังได้ปรับปรุงระบบการศึกษาให้เป็นตามมาตรฐานสากล และเป็นสังคมนานาชาติ (International Community) ซึ่งมีการผสมผสานระหว่างความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี อันส่งผลให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัสและชื่นชมศิลปวัฒนธรรมและอารยธรรมทั้งของตะวันตกและตะวันออก ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยประกอบด้วยนักศึกษาและคณาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากกว่า 80 ประเทศ

วิทยาเขตหัวหมาก

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตหัวหมากเป็นวิทยาเขตแห่งแรกซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 592 ซอยรามคำแหง 24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร บนพื้นที่ 16 ไร่ 3 งานเศษ ประกอบด้วยอาคารเรียน 11 หลัง ปัจจุบันเปิดสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ซึ่งในระดับปริญญาตรีบางคณะยังดำเนินการเรียนการสอนที่วิทยาเขตแห่งนี้ ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายละเอียดเกี่ยวกับวิทยาเขตหัวหมาก

วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

ในระยะแรกมหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการสอนที่วิทยาเขตหัวหมาก แต่ด้วยความจำกัด ของพื้นที่จึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการศึกษาในรูปแบบใหม่ของสังคมโลกแห่งการศึกษาที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้น วิทยาเขตสุวรรณภูมิจึงได้รับการรังสรรค์ ให้เป็นวิทยาเขตที่เอื้อต่อการประสิทธ์ประสาทความรู้ ดุจดั่งโรงกษาปณ์ทางปัญญา (Intellectual Mint) ที่มีคุณภาพเกิดการเรียนรู้ชีวิตมหาวิทยาลัย (Campus Life)ได้อย่างแท้จริง บนพื้นที่เกือบ 400 ไร่ วิทยาเขตแห่งนี้ตั้งขึ้นจากแนวคิดของภราดา ดร. ประทีป ม. โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณที่ว่า “เป็นความฝันของข้าพเจ้าที่จะสร้างวิหารแห่งการเรียนรู้ ที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนการสอนเป็นบรรยากาศที่เราเรียกว่า Healthy and Stimulating to active mind เป็นบรรยากาศที่ส่งเสริม ปัญญา และความนึกคิด เป็นบรรยากาศที่ในเชิงจิตใจแล้วทำให้เกิดความชุ่มชื่นและสดชื่น ด้วยเหตุนี้เอง ข้าพเจ้าต้องการนำธรรมชาติกลับมาสู่เยาวชน เราจึงสร้างมหาวิทยาลัยในวนอุทยาน ซึ่งเป็นบรรยากาศแห่งความสงบเงียบและเป็นสถานที่ซึ่งนักศึกษาจะได้โอกาสไตร่ตรองนึกคิดถึงสิ่งที่ดีงาม ดังปณิธานที่จะพัฒนาคนให้ครบสมบูรณ์ (Total Person) ทั้งทางด้านวิชาการ สุขภาพพลานามัยและคุณธรรม วิทยาเขตสุวรรณภูมิจึงมีบรรยากาศทางวิชาการในท่ามกลางธรรมชาติที่ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ ภาพจิตรกรรม และประติมากรรมหลากหลาย อันจะช่วยหล่อหลอมให้ผู้ที่เข้ามาสัมผัส เกิดจินตนาการนึกคิด เกิดสติปัญญา และเกิดการเรียนรู้อย่างไม่มีวัน จบสิ้น”
รายละเอียดเกี่ยววิทยาเขตสุวรรณภูมิ